25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli kriterdeki uluslararası şirketlerin transfer fiyatlandırması bağlamında Genel Rapor (“master file”), Ülke Bazlı Rapor (“CbCR”) ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (“local file”) hazırlaması zorunluluğu getirilmiştir. Karardan önce Yıllık Belgelendirme başlığı altında yalnızca yerel transfer fiyatlandırması raporu düzenlenmekte iken Karar ile birlikte Belgelendirme başlığı altında Genel Rapor ve Ülke Bazlı Rapor da işletmeler tarafından hazırlanması gereken raporlar arasına girmiştir. Söz konusu düzenleme ile Türkiye, BEPS 13 kapsamındaki OECD çalışmalarına uyum sağlamaktadır:

Karar ile 6728 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişikliklere uyum sağlanarak: 

 • İlişkili kişi tanımı detaylandırılmış,
 • Transfer fiyatlandırması yöntemleri arasındaki hiyerarşi kaldırılmış ve işlemin niteliğine uygun transfer fiyatlandırması yönteminin uygulanabileceği belirtilmiş,
 • Belgelendirmelerin tam ve zamanında yerine getirilmesi durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezasının %50 indirimli olarak uygulanacağı belirtilmiş,
 • Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının sürelerinin 3 yıldan 5 yıla çıkartılması sağlanmıştır.

Karar uyarınca işletmeler, yalnızca rakamsal hadlerini sağladıkları raporları ve bunlara ek olarak İdare tarafından özel olarak istenecek raporları, belirtilen sürelere uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür. Genel rapor ve yıllık transfer fiyatlandırması raporu özelinde ilgili süreler geçirilirse, istenmesi halinde, raporların İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. Karar’da hazırlanması istenen raporlar şunlardır: 

1) Genel Rapor

İlk genel rapor, normal hesap dönemlerine tabi işletmelerin 2019 yılı için, özel hesap dönemlerine tabi işletmelerin ise 1 Ocak 2019 tarihinden sonra başlayan hesap dönemi için hazırlanacaktır. Genel rapor, ilgili bulunduğu hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanmalıdır. 

Genel rapor, aşağıdaki iki unsuru birden sağlayan kurumlar vergisi mükelleflerince hazırlanacaktır: 

 • Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı durumda bulunan ve.
 • Bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500.000.000 TL ve üzerinde olan vergi mükellefleri.

Genel rapor, detayları İdare tarafından belirlenmekle beraber temelde 5 ana kategoriyi içerecektir; (i) çok uluslu işletmeler grubunun organizasyon yapısı, (ii) İşletme faaliyetlerinin tanımı, (iii) Sahip olunan gayri maddi haklar, (iv) Grup içi finansal işlemler ile (v) Finansal ve vergisel durumu. 

2) Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

Bu raporun kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, kurumlar vergisi beyannamesi verilene kadar hazırlanması gerekmektedir. Rapor aşağıdaki işlemlere yönelik olarak hazırlanır:

 • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler,
 • Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemler,
 • Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi işlemler,
 • Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptığı işlemler. 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunda yer alması gereken bilgi ve belgeler Karar’da tek tek sayılmıştır. Mükelleflerin aşağıdaki işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak mükelleflerin bu işlemlere ilişkin, söz konusu raporda yer alması gereken bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur:

 • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemler,
 • Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemler.

3) lke Bazli Rapor

Raporlanan hesap dneminden bir nceki hesap dneminin konsolide finansal tablolarina gre toplam konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve zerinde olan ok uluslu iletmeler grubunun Trkiye'de mukim nihai ana iletmesi, raporlanan hesap dneminden sonraki on ikinci ayin sonuna kadar lke bazli raporu hazirlayarak elektronik ortamda dareye sunacaktir. ayet ana iletmenin mukim olduu lkeye veya raporlamaya ilikin bilgi paylaimina ilikin bir sorun mevcutsa, bu rapor, kriterleri karilayan iletmeler grubunun Trkiye'deki iletmesi tarafindan dareye sunulur. Rapor iin gerekli hadler, bir nceki hesap dnemi iin Merkez Bankasinca belirlenen dviz ali kurlarinin ortalamasi dikkate alinarak hesaplanir.

Ülke bazlı rapor aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

 • Çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir, vergi öncesi kâr/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, sermaye, geçmiş yıl kârları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi varlıklar.
 • Çok uluslu işletmeler grubunun, ülke bazında, ilgili ülkede mukim her bir işletmesinin adı/unvanı, işletmenin kurulduğu ülke vergisel açıdan mukim olduğu ülkeden farklı ise bu ülkenin adı ve her bir işletmenin ana faaliyetleri. 

İlk ülke bazlı rapor, 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İdareye sunulacaktır. Özel hesap dönemine tabi olan Türkiye'de mukim nihai ana işletme ilk ülke bazlı raporu, 1 Ocak 2019'dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacak ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunacaktır.

Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıklarını ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgileri, ilk ülke bazlı rapor ile ilgili olarak, Ağustos 2020 sonuna kadar İdareye bildirecektir. Takip eden yıllara ilişkin söz konusu bilgiler de her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdareye sunulacaktır.