De zorg ontdoen van overbodige bureaucratie en het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt. Dat is het doel van het actieplan '(Ont)regel de zorg' dat de Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag hebben gepubliceerd.

Uit het onderzoek dat de denktank (Ont)regel de Zorg in november 2017 heeft uitgevoerd blijkt dat zorgprofessionals maar liefst 40% van hun tijd besteden aan administratieve handelingen. In het onderzoek zijn 'schrapsuggesties' voorgesteld die terug te vinden zijn in het actieplan. Het actieplan bundelt alle uit te voeren acties en geeft aan waar de focus ligt voor de aanpak in verschillende sectoren. Het actieplan is opgesteld rond vijf actielijnen die alle betrokken partijen samen uitvoeren. Er moet allereerst maatwerk geleverd worden voor zorgverlener en patiënt en zorgverleners moeten ruimte krijgen om te experimenteren met regelarme zorg. Daarnaast is het van belang dat registratiesystemen structureel verbeterd worden en dat zorgverleners hun ervaringen met regelarm werken met elkaar delen. Tot slot moet nieuwe regeldruk voorkomen worden. Alle voorgestelde regelgeving van VWS zal daarom ter advies worden voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

Lees hier de volledige News Update Zorg van week 21

Nieuw! | Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Of het actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ tot minder regels in de zorg zal leiden moeten we nog bezien maar de regels worden in ieder geval overzichtelijker. Vanaf heden vindt u op onze website een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg