Departementet foreslår en ny klagenemndsordning på skatteområdet for å styrke klageordningen, bedre rettssikkerheten og bidra til at de skatte- og avgiftspliktiges tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte styrkes. Det foreslås å opprette en landsdekkende skatteklagenemnd for behandling av klager og vedtak om skatt og merverdiavgift, som skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder. Ordningen omfatter ikke saker som behandles av Oljeskattenemnda eller Skatteklagenemnda for Svalbard. Videre foreslås det å oppheve Riksskattenemnda.

Ved forberedelse av saker til skatteklagenemnda er dagens rutiner at dette forestås av skattekontoret. Det foreslås at det opprettes et landsdekkende sekretariat, som administrativt underlegges Skattedirektoratet. Skattekontoret vil fremdeles ha en viss innflytelse i klagesaker ved at de kan omgjøre vedtak og gi en begrunnet redegjørelse i saker som fremlegges for sekretariatet. Det foreslås at sekretariatet selv skal kunne omgjøre vedtak eller sende dette tilbake til skattekontoret med instruks om omgjøring.

Behandling av klagesaker har vært en del kritisert de siste årene og det er åpenbart et behov for endringer. Intensjonene ved endring av klagenemndsordningen har en del likhetstrekk med innføring av skatteklagenemnda i 2008. Vår vurdering er at en landsdekkende skatteklagenemnd/sekretariat kan gi en mer objektiv klagebehandling. Videre stilles det høyere krav til nemndsmedlemmenes kompetanse, som nå skal oppnevnes av Finansdepartementet. Arbeidsformen vil fremdeles være skriftlig og skatteklagenemnda kan gi skattyter anledning til å møte i nemnda. Honorering av medlemmene i skatteklagenemnda har vært kritisert, men dette temaet er ikke omtalt i statsbudsjettet. Det gjenstår å se om ordningene blir såpass attraktive at skatteklagenemnda besettes av medlemmer med interesse av å foreta en uavhengig vurdering av skattekontorets arbeid.