Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 september 2015, Maatschap / de Staatssecretaris van EZ (zaak 14/673, ECLI:NL:CBB:2015:333)

(regeling LNV-subsidies; Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001; warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallatie)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 6 oktober 2015, Pré Pain B.V. / de Minister van EZ (zaak 14/383, ECLI:NL:CBB:2015:339)

(EIA-verklaring; niet voldaan aan energiebesparingsnorm; historisch energieverbruik; de regeling voor energie-investeringsaftrek is bedoeld voor investeringen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 15.0799.52 – Codebesluit teruggeven gecontracteerde transportcapaciteit, 8 oktober 2015

Zaak 15.0006.52 – Codebesluit Sectorrelease 2015, 14 oktober 2015

Zaak 14.1350.52 – Codebesluit procedures bij faillissement leveranciers elektriciteit en gas, 19 oktober 2015

Persberichten

ACM tikt weer energiebedrijven op de vingers voor onjuiste informatie, 12 oktober 2015

Nieuwe regels bij faillissement energiebedrijf, 19 oktober 2015

Groene stroom van energiebedrijf Innova was niet groen in 2013 en 2014, 21 oktober 2015

Overige publicaties

Verslag derde klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 8 oktober 2015

Zaak 15.0397.52 – Voorstel Netbeheer Nederland om de inzet van noodvermogen voor afregelen in Systeemcode te regelen, 9 oktober 2015

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Infographics over werking emissiehandel, 16 oktober 2015

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen, 24 september 2015

(TK Handelingen 2015-2016, nr. 6, item 4)

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigde motie betreffende overleg met de provincie Zeeland over samenwerking onderwijs, overheid, bedrijfsleven rond werkgelegenheid bij gesplitste onderneming DELTA, 28 september 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 14)

Elektriciteits- en gaswet; amendement om voorgenomen algemene maatregelen van bestuur voor te leggen aan de Tweede Kamer, 30 september 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 23 herdruk)

Elektriciteits- en gaswet; behandeling wetsvoorstel, 30 september 2015

(TK Handelingen 2015-2016, nr. 8, item 8)

Elektriciteits- en gaswet; nader gewijzigd amendement ter verscherping voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders participaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders, 2 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 41)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding van het verslag van de Milieuraad van 18 september 2015 te Brussel, 6 oktober 2015

(TK 2015-2016, 21 501-08, nr. 589)

Elektriciteits- en gaswet; motie betreffende overleg met de provincie Zeeland over samenwerking onderwijs, overheid, bedrijfsleven rond werkgelegenheid bij gesplitste onderneming DELTA, 6 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 43)

Elektriciteits- en gaswet; motie over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen, 6 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 44)

Elektriciteits- en gaswet; motie over het ondersteunen van snelle uitrol van ‘nul op de meter’, 6 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 45)

Elektriciteits- en gaswet; motie over certificering oorsprong van gas, 6 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 46)

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigd amendement dat regelt dat systeembeheerders onderzoek moeten doen naar ernstige stroomstoringen

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 49)

Elektriciteits- en gaswet; amendement om voorwaarden kruisparticipaties aan te scherpen, 6 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 64)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met een verslag van de informele Energieraad van 22 en 23 september 2015, 7 oktober 2015

(TK 2015-2016, 21 501-33, nr. 564)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over uitstel toezending Nationale Energieverkenning (NEV) 2015, 8 oktober 2015

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 362)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van de nationale Energieverkenning 2015, 9 oktober 2015

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 363)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over de behaalde resultaten in 2014 van de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3), 9 oktober 2015

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 364)

Structuurvisie Windenergie op land; brief van de Minister van EZ over de formele kant van de RCR-procedure voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer, 12 oktober 2015

(TK 2015-2016, 33 612, nr. 59)

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigd amendement om eigen bijdrage gemeenten voor verkabeling van hoogspanningslijnen te verlagen, 12 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 67)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ met zijn reactie op het rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzake energielabels, 13 oktober 2015

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 365)

Wijziging van o.m. de Mijnbouwwet i.v.m. implementatie richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten; brief van de Minister van EZ over verdere behandeling van het wetsvoorstel inzake de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten, 13 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 041, nr. 42)

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigd amendement om voorwaarden kruisparticipaties aan te scherpen, 13 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 68)

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigde motie over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen, 13 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 69)

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigde motie over ruimte voor vernieuwende concepten voor transitie naar duurzame energievoorziening, 13 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 70)

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigde motie over uitstel van splitsing van DELTA totdat er een oplossing is voor het eigendom van de kerncentrale te Borssele, 13 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 72)

Elektriciteits- en gaswet; nader gewijzigde motie om splitsing DELTA uit te stellen totdat er een oplossing is voor eigendom en ontmanteling van kerncentrale Borssele, 13 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 73)

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigde motie betreffende overleg met de provincie Zeeland over samenwerking onderwijs, overheid, bedrijfsleven rond werkgelegenheid bij gesplitste onderneming DELTA, 15 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 74)

Elektriciteits- en gaswet; nader gewijzigde motie over een oplossing voor eigendom en ontmanteling van de kerncentrale te Borssele, 15 oktober 2015

(TK 2015-2016, 34 199, nr. 75)

Overige Staatscourant publicaties

Mededeling inzake de terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998; Vereniging Netbeheer Nederland

(Staatscourant 9 oktober 2015, nr. 34240)

Kennisgeving besluit tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas en de Begrippenlijst Elektriciteit

(Staatscourant 14 oktober 2015, nr. 34895)

Kennisgeving Monitoringsrapportage Leverings- en Voorzieningszekerheid van Elektriciteit en Gas 2015

(Staatscourant 15 oktober 2015, nr. 34742)

Mededeling over de vaststelling van het besluit tot vaststelling van de codes gas en elektriciteit

(Staatscourant 19 oktober 2015, nr. 35620)

Persberichten

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Snel inzicht in eigen energiehuishouding, 8 oktober 2015Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Draag uw voorbeeld aan voor Europees Biomassa Congres 2016, 8 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Alles over houtachtige biomassa op nieuw platform, 8 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Het Energiestuur: digitaal hulpmiddel voor woningcorporaties, 8 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Publiekscampagne voor veilig en energiezuinig stoken, 8 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SDE+ budget verhoogd en twee openstellingen in 2016, 9 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Doel 16% duurzame energie in 2023 binnen bereik, 9 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nationale Energieverkenning 2015 voorspelt toename hernieuwbare energie, 13 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Budget SDE+ 2015 volledig toegekend, 13 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Lancering Netopzee.eu over elektriciteitsnet bij Zeeland, 20 oktober 2015

EU – Commissie

Speeches

Speech by Günther Oettinger: Speech at the World Health Summit 2015, Berlin, 12 October 2015

Speech by Günther Oettinger: Speech at FTEtno: Broadband, the next investment wave and EU policies, 13 October 2015

Speech by Günther Oettinger: Speech at the Annual BEREC Stakeholder Forum, 15 October 2015

Speech by President Juncker at the signing of the Polish-Lithuanian pipeline agreement, 15 October 2015

Speech by Günther Oettinger: Frankfurt Book Fair: Opening Speech at the Conference “The European Digital Agenda of Content”, 16 October 2015

Speech by Günther Oettinger: Speech on 5G ahead of ICT 2015 in Lisbon, 20 October 2015

Persberichten

Energy statistics galore in the new EU energy pocketbook, 8 October 2015

Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič on Energy Union Tour to France, 8 October 2015

The latest DG Energy newsletter is online!, 9 October 2015

Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič on Energy Union Tour to Sweden, 12 October 2015

Commissioner launches Euro-Mediterranean electricity market platform, 12 October 2015

Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič on Energy Union Tour to Romania, 15 October 2015

First gas interconnector between Poland and Lithuania ends energy isolation of the Baltic States, 15 October 2015

Gas market regulators, EU countries and stakeholders to discuss European internal gas market, 15 October 2015

First gas interconnector Poland – Lithuania ends energy isolation of the Baltic States, 15 October 2015

Energy Community takes decisive step to boost energy efficiency and trans-European energy infrastructure, 16 October 2015

Cities unite for energy and climate action: New integrated Covenant of Mayors launch, 16 October 2015

Overig

End of energy isolation in the Baltics: how the Gas Interconnector Poland-Lithuania (GIPL) works, 15 October 2015

EU – Wetgeving

Besluiten

Besluit (EU) 2015/1814 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG (Pb. 6 oktober 2015, L 264/1)

Besluit (GBVB) 2015/1837 van de Raad van 12 oktober 2015 betreffende de ondersteuning door de Unie van de activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO) ter versterking van haar toezichts- en verificatiecapaciteit en in het kader van de uitvoering van de strategie van de Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (Pb. 13 oktober 2015, L 266/83)

(Uitvoerings)verordeningen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1844 van de Commissie van 13 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto na 2012 (Pb. 13 oktober 2015, L 268/1)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

ACER and CEER publish a joint response to the European Commission’s consultation on a new energy market design, 8 October 2015

ACER publishes study on capacity booking platforms assessment, 14 October 2015

ACER recommends amendments to the Gas Network Code on Capacity Allocation Mechanisms, 16 October 2015

ACER publishes study on how best monitor the effects of the implementation of the network codes, 19 October 2015

Overig

ACER Recommendation on the amendment to the Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in gas transmission systems, 15 October 2015

EU – CEER & ERGEG

ACER-CEER response to the European Commission’s consultation on risk preparedness in the area of security of electricity supply, 8 October 2015

Joint ACER-CEER response to the European Commission’s Consultation on a new Energy Market Design, 8 October 2015

Keynote speech: Lord Mogg, Chairman of the Board of Regulators and CEER President, 8 October 2015

Energy regulators call for mandatory regional plans for gas security of supply at the Madrid Forum, 14 October 2015

Regulators propose holistic framework for assessing well-functioning retail energy markets, 16 October 2015

CEER Position paper on well-functioning retail energy markets, 16 October

Regulators’ framework for assessing retail energy markets advances a New Deal for energy consumers, 20 October 2015