Op 30 juli 2020 zijn de voorwaarden voor internationale detachering binnen de EU gewijzigd. Welke wijzigingen dit zijn, leest u hieronder.

Eerder schreef ik al over de inwerkingtreding van de meldingsplicht van de WagwEU op 1 maart 2020.

Op 1 september 2020 is een einde gekomen aan de periode waarin de Inspectie SZW géén boetes oplegt voor het overtreden van deze meldingsplicht. Het is nu dus nog belangrijker dan eerst om ervoor te zorgen dat hierbij geen fouten worden gemaakt. Laat je dus goed adviseren. Daarmee voorkom je verrassingen en boetes.

Uitbreiding gelijke beloning uitzendkracht

De belangrijkste wijziging voor internationale detachering binnen de EU, ziet op (de hoogte van) het loon dat een uitzendende werkgever moet betalen aan een gedetacheerde uitzendkracht. Deze beloning moet vanaf de eerste dag gelijk zijn aan de beloning die een andere werknemer in het werkland voor gelijke werkzaamheden zou krijgen (gelijke beloning voor gelijk werk). Dit hoeft niet per beloningselement te worden vastgesteld. Het is toegestaan om het totaalpakket met elkaar te vergelijken. Als onder aan de streep sprake is van gelijke beloning, dan is dat voldoende. Vrijwel alle denkbare beloningselementen vallen hieronder, met uitzondering van pensioen.

Uitbreiding harde kern gedetacheerde werknemer

Voor andere binnen de EU gedetacheerde werknemers blijven de eerste 12 (of 18) maanden nog steeds alleen de ‘harde kern’ voorwaarden gelden. Voor hen geldt de nieuwe vergaande verplichting tot gelijke beloning dus niet. De ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden wordt wel uitgebreid met:

  • verplichtingen inzake huisvesting voor binnen de EU gedetacheerde werknemers;
  • de verplichting om daadwerkelijk in verband met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfskosten, te vergoeden volgens het recht en/of de praktijk die in het thuisland geldt. Deze kosten worden niet worden gerekend tot het minimumloon op grond van de wet of toepasselijke cao en mogen daar dus niet op in mindering worden gebracht.

De werkgever dient duidelijk te maken welke onderdelen van een toeslag worden uitgekeerd voor in verband met de detachering gemaakte kosten. Indien dit niet duidelijk is, wordt aangenomen dat de gehele toeslag is betaald als vergoeding van deze kosten en kan deze gehele toeslag niet worden gerekend tot het minimumloon op grond van de wet of toepasselijke cao.

Vergoedingen zoals transportkosten en bezoldigingskosten mogen niet langer op het loon worden ingehouden.

Let op: voor werknemers in de transportsector geldt een uitzondering en zijn de aanvullende arbeidsvoorwaarden en omstandigheden (nog) niet van toepassing.

Tijdelijke detachering

Wanneer werknemers langer dan 12 maanden binnen de EU gedetacheerd worden, gaat de rest van de arbeidsrechtelijke wetgeving van de ontvangende lidstaat (waaronder ook algemeen verbindend verklaarde cao’s) gelden. Daarvan zijn alleen bepalingen over aanvullende pensioenregelingen en bepalingen over het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst uitgezonderd.

Wanneer de detachering in eerste instantie 12 maanden of korter duurt en de detachering door omstandigheden uitloopt tot maximaal 18 maanden, dan mag de werkgever de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden blijven toepassen tot maximaal 18 maanden. Pas daarna gaat de rest van de arbeidsrechtelijke wetgeving gelden. Bij detacheringen die vóór 30 juli 2020 van start zijn gegaan, geldt deze verlenging tot 18 maanden automatisch. Voor detacheringen die op of na 30 juli 2020 van start zijn gegaan, kan een kennisgeving voor verlenging worden gegeven in het online meldloket.

Tot slot geldt dat twee opeenvolgende detacheringen, waarbij de ene werknemer wordt vervangen door een andere werknemer, die op dezelfde plaats hetzelfde werk uitvoert, als één detachering wordt beschouwd. De samengetelde duur van de afzonderlijke opeenvolgende detacheringen wordt dus beschouwd als de totale duur van de detachering.