Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu, 29 Kasım 2017 tarih ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") değişiklik yapan tebliği yayımladı. Değişiklikler aynı gün yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor? 

Yapılan değişiklik ile yurt dışında yerleşik hak sahiplerine ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde tutulan kayıtlar hakkında, yurt dışında yerleşik saklama kuruluşuna ("Yabancı Saklama Kuruluşu") bilgi verilmesi belirli şartlar altında mümkün hale geldi. Bu kapsamda:

  • MKK, yurt dışında yerleşik hak sahiplerine yurt dışında saklama hizmeti sunan Yabancı Saklama Kuruluşu'na hak sahipliği bilgilerini iletebilecek.
  • MKK'nın bilgileri iletebilmesi için iki şartın yerine getirilmesi gerekecek. Bunlar: (i) hak sahibi ve Yabancı Saklama Kuruluşu arasında akdedilen sözleşmede, saklama kuruluşunun bilgiye erişimini öngören bir hüküm olması ve (ii) Yabancı Saklama Kuruluşu ile Türkiye'de saklamaya yetkili yatırım kuruluşu ("Yerli Saklama Kuruluşu") arasında, bilgi erişimine özgü bir sözleşmenin olması.
  • MKK tarafından hak sahiplerine ilişkin Yabancı Saklama Kuruluşu'na bilgi aktarılabilmesi için Yerli Saklama Kuruluşu'nun, Yabancı Saklama Kuruluşu'nun unvanını ve hak sahibini, yukarıda açıklanan şartların yerine geldiğini belirtir beyan ile birlikte MKK'ya bildirmesi gerekecek.
  • Yabancı Saklama Kuruluşu, bu bilgilerin gizliliğini korumak yükümlülüğü altında olacak.

Sonuç

Tebliğ'de yapılan değişiklikle, MKK ile Yabancı Saklama Kuruluşları arasında bilgi paylaşımı mümkün hale geldi.