Overeenkomsten worden regelmatig gesloten onder een ontbindende voorwaarde, zoals het verkrijgen van een vergunning of toestemming. Maar niet altijd is duidelijk of er een beroep moet worden gedaan op de voorwaarde, of dat vervulling automatisch tot ontbinding leidt. Aangezien verder onderhandelen ertoe kan leiden dat het recht wordt verwerkt, is het ook bij automatische ontbinding van belang dat de partij die zich op de ontbindende voorwaarde beroept dat tijdig doet.

Van rechtsverwerking is alleen sprake als de schuldeiser zich naar redelijkheid en billijkheid niet meer op het recht kan beroepen. Het is vaste rechtspraak dat tijdsverloop of stilzitten onvoldoende is voor een beroep op rechtsverwerking. Dat doorgaan alsof er niets is gebeurd tot rechtsverwerking kan leiden, blijkt uit een arrest van het Hof 's-Gravenhage van 25 augustus 2015. In geschil was een koop-overeenkomst met betrekking tot een perceel grond waarop de koper - een projectontwikkelaar - een complex met woningen wilde bouwen. Eén van de ontbindende voorwaarden zag op het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning op 31 juli 2007. In het geval van een procedure zou de uitkomst daarvan worden afgewacht en bij een negatieve rechterlijke uitspraak in hoogste instantie werd de voorwaarde 'geacht in vervulling' te gaan. In november 2011 is het bestemmingsplan vernietigd. In maart 2013 stelt koper zich op het standpunt dat de overeenkomst is ontbonden. Te laat, volgens het Hof. Ook al staat in de overeenkomst dat deze 'geacht wordt' te zijn ontbonden, waardoor verdere actie van partijen niet nodig is, sluit dat niet uit dat koper haar recht kan hebben verwerkt om hier een beroep op te doen. Na november 2011 hebben de verkoper en de koper contact gehad, heeft de koper optievergoedingen aan de verkoper betaald en plannen voorgelegd om het project te realiseren. Koper heeft daarmee haar rechten verwerkt om zich te beroepen op de ontbinding van de koopovereenkomst.

Ofwel, een partij die denkt dat de ontbindende voorwaarde in vervulling is gegaan, moet wel tijdig een beroep op die ontbindende voorwaarde doen om dit recht te behouden.