On 16 October 2014, the National Council of the Slovak Republic adopted Act No. 307/2014 Coll. on Certain Measures Related to Reporting of Anti-social Activities and on Amendment and Supplements to Certain Acts, considered the first more comprehensive regulation of whistleblowing in Slovakia. The Act came into force on 1 January 2015.

The new legal regulation introduces, for some employers, obligations to be fulfilled in a relatively short, half-year period; a failure to fulfil them is penalized by a fine of up to €20,000.

This overview provides basic information on the objectives of the new Act in protecting whistleblowers and on new obligations imposed on employers.

Should you have any questions in relation to the new Act, please contact Jana Pagácová or Peter Devínsky.

For more information see our publication online publication online.

Dna 16. októbra 2014 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon c. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispolocenskej cinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je považovaný za prvú komplexnejšiu úpravu tzv. whistleblowingu na Slovensku. Zákon nadobudol úcinnost 1. januára 2015.

Nová právna úprava zavádza pre niektorých zamestnávatelov povinnosti, ktorých nesplnenie v relatívne krátkej, polrocnej dobe, penalizuje pokutou až do maximálnej výšky 20 tisíc eur.

Tento prehlad poskytuje základnú informáciu o predmete nového zákona slúžiaceho na ochranu whistleblowerov a o nových povinnostiach, ktoré zamestnávatelom ukladá.

V prípade akýchkolvek otázok v súvislosti s vyššie uvedeným, kontaktujte prosím Janu Pagácovú alebo Petra Devínskeho.

Viac informácií nájdete v našej 

Viac informácií nájdete v našej.