In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Gerechtshof Amsterdam 2 oktober 2014, [X] N.V. / de heffingsambtenaar van de gemeente Blaricum (zaak 13/00611, ECLI:NL:GHAMS:2014:4182)

(precariobelasting beheerder elektriciteits- en gasnetwerken; belanghebbende geen rechtsopvolger; geen rechten ontlenen aan overeenkomsten met gemeente; ook niet o.g.v. de Elektriciteits- en/of Gaswet; geen strijd met vertrouwensbeginsel; schatting lengte kabels en leidingen van netwerken onzorgvuldig)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 16 oktober 2014, Maan Exploitatie B.V. / de Minister van EZ (zaak AWB 13/497, ECLI:NL:CBB:2014:386)

(art. 3 Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001; interpretatie begrip ‘aangaan van verplichtingen’ als moment waarop partijen niet meer zelf kunnen bepalen dat de overeenkomst geen doorgang vindt; annuleringsbepaling)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014, De Nederlandse Energiemaatschappij B.V. / [geïntimeerde] (zaak 200.127.782-01, ECLI:NL:GHARL:2014:8072)

(vordering op afnemer afgewezen; grote discrepantie tussen normale gas- en elektriciteitsverbruik en het in rekening gebrachte; schatting meterstanden; energieleverancier moet zich houden aan gegevens uit ESDN meetregister)

Nederland – Energiekamer 

Overige publicaties

Zaak 14.1070.52 – Voorstel codewijziging schakelfunctionaliteit slimme meter en bepaling standaardjaarverbruik gasaansluitingen, 8 oktober 2014

Nederlandse emissieautoriteit (Nea) 

Nieuwsbrief Emissiehandel, nr. 122, 16 oktober 2014

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Schoon en zuinig; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding besluit tot wijziging van Besluit hernieuwbare energie vervoer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging, 26 september 2014

(EK en TK 2014-2015, 31 209, nrs. B en 166)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ ter aanbieding kabinetsreactie op het AIV-advies “De EU-gasafhankelijkheid van Rusland”, 7 oktober 2014

(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 507)

(TK 2014-2015, 29 023, nr. 176)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ ter aanbieding eerste Nationale Energieverkenning 2014, 7 oktober 2014

(TK 2014-2015, 30 196, nr. 257)

Schaliegas; brief van de Minister van EZ inzake vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas, 9 oktober 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 12)

Structuurvisie Windenergie op land; brief van de Minister van EZ over voortgang wind op land en andere energieprojecten onder de Rijkscoördinatieregeling, 13 oktober 2014

(TK 2014-2015, 33 612, nr. 46)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; brief van de Minister-President over ‘doorvertaling’ van het Europese doel naar nationaal bindende doelen voor duurzame energie, 15 oktober 2014

(TK 2014-2015, 33 858, nr. 30)

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); voorstel van wet, 20 oktober 2014

(TK 2014-2015, 34 058, nr. 2)

Wet windenergie op zee; memorie van toelichting, 20 oktober 2014

(TK 2014-2015, 34 058, nr. 3)

(TK 2014-2015, 34 058, nr. 4)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Van Veldhoven aan de Minister van EZ over het bericht “Onzekerheid rond bouw windparken op zee” (ingezonden 16 september 2014); antwoord van de Minister van EZ, 14 oktober 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 240)

Vragen van het lid Madlener aan de Minister van IenM over het bericht dat door middel van een WOB-verzoek aan het licht is gekomen dat windmolens worden geplaatst op een gevaarlijke plek (ingezonden 11 september 2014); antwoord van de Minister van IenM mede namens de Minister van EZ, 14 oktober 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 246)

Regelingen

Regeling van de Staatssecretaris van IenM, van 15 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/214072, tot wijziging van de Regeling hernieuwbare energie vervoer in verband met de verlenging van de inlevertermijn voor de biobrandstoffenbalans

(Staatscourant 17 oktober 2014, nr. 29270)

Overige Staatscourant publicaties

Nieuwe normen NEN

(Staatscourant 17 oktober 2014, nr. 29125)

Persberichten

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Ede timmert aan de weg met tweede biomassacentrale, 15 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, TenneT klaar voor ontwikkeling elektriciteitsnet op zee, 17 oktober 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Kamerbrief kredietverzoek ECN/NRG (Petten) en stand van zaken Pallas, 17 oktober 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Aanbiedingsbrief bij verslag informele energieraad van 5 en 6 oktober 2014, 20 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Stand van zaken SDE+ op 9 oktober 2014, 20 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Wetsvoorstel windenergie op zee naar Tweede Kamer, 22 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Een derde subsidies energieonderzoek naar industrie in 2013, 23 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Gebruikersplatform Bodemenergie van start, 23 oktober 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Monitoringsrapportage leverings- en voorzieningszekerheid elektriciteit en gas 2014, 24 oktober 2014

EU – Commissie

Persberichten

Report on the progress towards completing the Internal Energy Market, 13 October 2014

Interim report provides first full dataset on energy costs and subsidies for EU28 across power generation technologies, 13 October 2014

European Commission welcomes electricity subsea cables linking Norway to Germany and UK, 13 October 2014

Common rules and Infrastructure needed to complete Energy Market, 13 October 2014

Energy Security Stress Tests, 16 October 2014

Gas stress test: Cooperation is key to cope with supply interruption, 16 October 2014

Gas talks: Negotiations to be continued next week, 21 October 2014

EU – Wetgeving

Besluiten

Besluit van de Commissie van 13 oktober 2014 inzake de opstelling van de jaarlijkse prioriteitenlijsten voor de ontwikkeling van netcodes en richtsnoeren voor 2015

(Pb 14 oktober 2014, L 296/28)

(Uitvoerings)verordeningen

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1112/2014 van de Commissie van 13 oktober 2014 tot vaststelling van een gemeenschappelijk model voor de uitwisseling van informatie inzake grotegevarenindicatoren door de exploitanten en eigenaars van offshore olie- en gasinstallaties en van een gemeenschappelijk model voor de publicatie van de informatie inzake grotegevarenindicatoren door de lidstaten

(Pb 22 oktober 2014, L 302/1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1113/2014 van de Commissie van 16 oktober 2014 tot vaststelling van de vorm en de technische details van de in de artikelen 3 en 5 van Verordening (EU) nr. 256/2014 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde mededeling en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2386/96 en (EU, Euratom) nr. 833/2010 van de Commissie

(Pb 22 oktober 2014, L 302/26)

Overig

Advies van de Commissie van 10 oktober 2014 betreffende het model voor de privacyeffectbeoordeling van slimme netten en slimme metersystemen

(Pb 18 oktober 2014, L 300/63)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

ACER welcomes the European Commission’s call for the full implementation of the Third Energy Package, 13 October 2014

ACER issued an Opinion on the ENTSO-E methodology for Incidents Classification Scale in 2014, 17 October 2014

ACER Market Monitoring Report 2014 – Why is the decrease in wholesale energy prices not reflected in retail prices?, 22 October 2014

Overig

ACER Market Monitoring Report 2014, 22 October 2014

EU – CEER & ERGEG

CEER Recommendations on generation adequacy assessment in European countries, 8 October 2014 

Regulators raise some questions on the Commission’s Energy Market Report, 13 October 2014

Regulators report to Madrid Forum on strong storage situation and role of LNG in security of supply, 15 October 2014

Advice on the quality of electricity and gas distribution services, 21 October 2014 

Why is the decrease in wholesale energy prices not reflected in retail prices?, 22 October 2014

CEER Status Review on monitoring access to LNG terminals in 2009-2013, 22 October 2014

European Energy Regulator’s Newsletter October 2014

CEER-ACER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013