7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 10 Temmuz 2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve önemli etkiler ve yankılar uyandıracak pek çok değişiklik getirmişti. 

Kanun kapsamındaki yeniliklerden biri olarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, süreli olarak kurulan ipoteklerin, süreleri dolmuş ise taşınmaz malikinin talebi üzerine terkin edilmesi imkânı getirilmiştir.

Söz konusu değişiklik öncesinde, süreli ipoteklerin süre sonunda terkin edilebileceğine ilişkin mevzuatta açık hüküm olmaması, uygulamada belirsizliğe yol açarken, süreli olarak kurulan ipoteğin süresinin dolmuş olması nedeniyle taşınmaz maliki tarafından gelen terkin talepleri pek çok tapu müdürlüğü tarafından, “süre bitiminin malike ipoteğin kaldırılmasını isteme hakkı vermeyeceği” gibi gerekçelerle reddedilmekte ve söz konusu ipoteklerin terkini için ipotek alacaklısının veya mirasçılarının yazılı onayı aranmaktaydı, bu onaylar temin edilemediği takdirde terkin için dava açılması gerekiyordu. 

Kanun’un getirdiği geçici imkanla, ipotek süreli olarak kurulmuş ve ipoteğin süresi geçmiş ise, taşınmaz maliki 31 Ocak 2020 tarihine kadar ilgili tapu müdürlüğünden ipoteğin kaldırılmasını talep edebilir.