In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

ABRvS 3 december 2014, Gasunie Transport Services B.V. e.a. / de raad van de gemeente Rotterdam (zaak 201402516/1/R6, ECLI:NL:RVS:2014:4337)

(bestemming “Leiding-Gas” toegekend aan de aardgastransportleiding; plan voorziet niet in het bedoelde gedeelte van de aardgastransportleiding en in de uitbreiding van het meet- en regelstation; normen windturbine)

ABRvS 3 december 2014, Gasunie Transport Services B.V. / de raad van de gemeente Rotterdam (zaak 201402733/1/R6, ECLI:NL:RVS:2014:4395)

(bestemming “Leiding-Gas” toegekend aan de aardgastransportleiding; plan voorziet niet in het bedoelde gedeelte van de aardgastransportleiding en in de uitbreiding van het meet- en regelstation)

ABRvS 3 december 2014, 1. Terra Sicca B.V., 2. Stedin Netbeheer B.V., 3. Gasunie Transport Services B.V. / de raad van de gemeente Baarn (zaak 201311000/1/R2, ECLI:NL:RVS:2014:4324)

(Gasunie is belanghebbende omdat zij eigenaar is van de installaties en meetapparatuur in het gasontvangstation; het naast elkaar bestemmen van het wooncomplex en gasontvangststation strekt niet tot een goede ruimtelijke ordening; afstandsnormen)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Persbericht

Overige publicaties

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Vaststelling van de begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; brief van de Minister en de Staatssecretaris van IenM over de voortgang van de vernieuwing MIRT en de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT), 17 november 2014

(TK 2014-2015, 34 000 A, nr. 15)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ bij de aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Energieraad d.d. 9 december 2014, 24 november 2014

(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 516)

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met de afsplitsing van vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend; voorstel van wet, 27 november 2014

(TK 2014-2015, 34 092, nr. 2)

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met de afsplitsing van vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend; memorie van toelichting, 27 november 2014

(TK 2014-2015, 34 092, nr. 3)

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met de afsplitsing van vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend; advies en nader rapport, 27 november 2014

(TK 2014-2015, 34 092, nr. 4)

Publicaties Staatsblad

Besluit van 19 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen en het vervallen van enkele onderdelen van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet

(Staatsblad 28 november 2014, nr. 453)

Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

(Staatsblad 28 november 2014, nr. 455)

Besluit van 25 november 2014, houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

(Staatsblad 2 december 2014, nr. 460)

Regelingen

Regeling van de Staatssecretaris van IenM, van 27 november 2014, nr. IenM/BSK-2014/259021, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer en van het Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015 (Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015)

(Staatscourant 28 november 2014, nr. 33976)

Overige Staatscourant publicaties

Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren

(Staatscourant 2 december 2014, nr. 34276)

Persberichten

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Twee Green Deals voor een schonere zee en strand, 20 november 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Green Deal voor schone en veilige steden, 21 november 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Winnaar Green Deal Award: Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer, 25 november 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Bedrijven realiseren mooie resultaten met energiebesparing, 26 november 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Rapport beantwoordt vragen afleversets stadsverwarming, 27 november 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Levensduur brandstofcelsystemen ten minste 2 jaar, 28 november 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Stand van zaken SDE+ op 20 november 2014, 1 december 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Energieneutrale scholen bouwen? Het kan!, 3 december 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Rapport geeft uniek kijkje in de keuken van energieprijzen, 3 december 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Definitief energielabel woningen verplicht in 2015, 4 december 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Beantwoording Kamervragen over langetermijncontracten en gasverkoop, 4 december 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Aanbiedingsbrief bij Ontwerpbesluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie, 4 december 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Concept nota van toelichting factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie, 4 december 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Database biedt inspiratie voor energiezuinig bouwen, 5 december 2014

Internetconsultatie.nl, STROOM, berichten bij de consultatie, ongedateerd

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Arresten

Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft AB / Energimyndigheten, 1 juli 2014, M&R 2014, 154, m.nt. J.H. Jans

(nationale regeling die bij toekenning van verhandelbare certificaten aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen enkel rekening houdt met de in de betrokken lidstaat uit die bronnen geproduceerde stroom; verplichting jaarlijks bij bevoegde autoriteit een met een deel van hun totale elektriciteitslevering of –verbruik overeenstemmend aantal van die certificaten in te leveren, is niet in strijd met art. 34 VWEU.)

Zaak C-66/13, Green Network SpA / Autorità per l’energia elettrica e il gas, 26 november 2014

(prejudiciële verwijzing; nationale steunregeling voor verbruik elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen; verplichting voor elektriciteitsproducenten en -importeurs om bepaalde hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te leveren of ‘groenestroomcertificaten’ te kopen; bewijs van de levering; aanvaarding van in een derde Staat afgegeven certificaten; externe bevoegdheid van de Gemeenschap)

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

EU – CEER & ERGEG