De Wet flexibel werken zal op 1 januari 2016 in werking treden. Met de invoering van deze wet wordt beoogd de combinatie van werk en privé te ondersteunen.

Aanpassing Wet aanpassing arbeidsduur

Op dit moment kunnen werknemers slechts een verzoek indienen voor de aanpassing (vermeerdering of vermindering) van hun arbeidsuren. De voorwaarden die voor een dergelijk verzoek gelden, zijn opgenomen in de Wet aanpassing arbeidsduur. Door de invoering van de Wet flexibel werken wordt de Wet aanpassing arbeidsduur aangepast en kunnen werknemers straks voor iedere vorm van flexibel werken een verzoek indienen bij hun werkgever. Vanaf 1 januari 2016 hebben werknemers het recht om bij hun werkgever een verzoek tot aanpassing van hun arbeidsuren, werktijden en arbeidsplaats te doen.

Recht op indienen verzoek

Het gaat om het recht van een werknemer om een verzoek bij de werkgever in te dienen en dus niet om een recht op toekenning van de verzochte wijziging. De werkgever behoudt het recht een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of arbeidstijd af te wijzen vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (welke nader zijn uitgewerkt in de wet). In geval van een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats (bijvoorbeeld een verzoek om thuis te mogen werken) dient de werkgever overleg te plegen met de werknemer alvorens het verzoek af te wijzen. In alle gevallen dient de werkgever de werknemer schriftelijk te informeren over zijn beslissing, onder opgave van reden in geval hij het verzoek afwijst.

Termijnen

De Wet flexibel werken verkort een aantal van de in de Wet aanpassing arbeidsduur opgenomen termijnen:

  • een werknemer dient op dit moment het verzoek vier maanden voor de beoogde ingangsdatum bij de werkgever in te dienen. Deze termijn wordt verkort naar twee maanden;
  • daarnaast dient een werknemer op dit moment minimaal één jaar in dienst te zijn alvorens hij een verzoek bij de werkgever kan indienen. Deze termijn wordt met ingang van 1 januari 2016 verkort naar zes maanden; en
  • na afwijzing of inwilliging van een verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat een nieuw verzoek kan worden ingediend. Deze termijn wordt verkort naar één jaar.

Toepasselijkheid

De nieuwe wet is niet van toepassing op werknemers die onder de werking van een cao vallen indien daarin inhoudelijke bepalingen over flexibel werken zijn opgenomen. Dit geldt echter niet met betrekking tot een verzoek tot vermindering van de arbeidsduur. Daarnaast is de wet alleen van toepassing op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.