Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de European trademark reform package dat voor modernisering van het EU merkenrecht zorgt. De Gemeenschapsmerkenverordening zal worden gewijzigd en er komt een nieuwe Merkenrichtlijn.

De gevolgen van de hervormingen kunnen groot zijn voor houders van merken in de EU en voor ondernemingen die voornemens zijn op kortere termijn merken te deponeren. De hervormingen zullen naar verwachting medio 2016 zijn ingevoerd. Nu is dus het moment om bestaande merkenportfolio’s onder de loep te nemen en te bezien of het zinnig is vaart te maken met voorgenomen merkdepots.

Veranderingen

Belangrijke veranderingen die eraan komen zijn:

  • Het taksesysteem wordt gewijzigd: een merk kan straks niet meer worden gedeponeerd of vernieuwd voor “drie klassen voor de prijs van één”, de deposant zal in de toekomst per klasse gaan betalen.
  • Houders van Uniemerken van vóór 22 juni 2012 die nog algemene benamingen van klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice in hun merkregistratie hebben staan, kunnen gedurende een bepaalde periode een verklaring indienen dat zij op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen.
  • Het vereiste dat een merk voor grafische voorstelling vatbaar moet zijn, komt te vervallen. Tekens die in welke geschikte vorm dan ook, gebruikmakend van algemeen beschikbare technologieën kunnen worden weergegeven, komen ook voor inschrijving in aanmerking. Registratie van niet visueel waarneembare tekens zoals klanken en geuren wordt dus mogelijk.
  • Er komt meer bescherming tegen namaakgoederen die zich in transito in de EU bevinden. De houder van deze goederen moet aantonen dat de merkhouder de verhandeling van de goederen in het land van eindbestemming niet tegen zou kunnen gaan.
  • Nieuwe terminologie: het “Gemeenschapsmerk” zal worden omgedoopt tot “Uniemerk”, en het “Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt” tot “Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie
  • De regels voor het omschrijven van de goederen en diensten waarvoor het merk word gedeponeerd, woorden aangescherpt.
  • Alle nationale merkenbureaus worden verplicht om een administratieve procedure aan te bieden voor vervallen- en nietigverklaring van nationale merken.
  • Er komt een nieuw systeem voor de bescherming van keurmerken.

Wat betekent dit nu voor u, merkhouder?

Dit is het moment om merkenportfolio’s onder de loep te nemen.

Als u voornemens bent een merk voor meer dan één klasse te deponeren of vernieuwen, en kosten wilt besparen kan het zinnig zijn om dit te doen zolang het huidige taksesysteem nog geldt.

Heeft u merken van vóór 22 juni 2012 die zijn ingeschreven voor algemene benamingen van klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice? Het kan u voordelen opleveren om gebruik te maken van de mogelijkheid een verklaring in te dienen met het effect dat het merk bescherming verkrijgt voor nog andere waren of diensten dan die onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen.