De NZa heeft eind februari ingegrepen in de slepende discussie tussen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars over de afwikkeling van het jaar 2013. Met een tariefbeschikking, een beleidsregel, een regeling en een circulaire heeft de NZa met terugwerkende kracht haar regelgeving gewijzigd.

Alert

In april 2014 heeft de beroepsorganisatie voor accountants NBA een "alert" uitgebracht: door onduidelijkheden in de regelgeving was het niet mogelijk goedkeurende controleverklaringen te geven voor ggz-aanbieders.

Plan van aanpak

Daarop hebben brancheorganisaties een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld, waarin afspraken staan over de verantwoording van de productie van ggz-aanbieders. Het PvA gaat in op twee onderwerpen: verwijzingen en hoofdbehandelaarschap. Het PvA schrijft de aanbieders "zelfonderzoek" voor: zij voeren zelf cijfermatige controles uit op hun productie, de zorgverzekeraars controleren de controle.

Aanvullende controles

De zorgverzekeraars hebben begin 2015 een tweede "zelfonderzoek" aangekondigd: daarbij werden aan de twee onderwerpen van het PvA 25 andere onderwerpen toegevoegd.

Stagnatie

De gezamenlijke aanpak leidde echter niet tot afronding van de controles. Over een aantal onderwerpen werden de zorgverzekeraars en de aanbieders het niet eens. Dat gold bijvoorbeeld voor de keuze voor een goedkopere of duurdere prestatie voor cliënten die in een instelling verblijven, één van de onderwerpen van de aanvullende controles.

NZa grijpt in

De NZa heeft nu haar regelgeving op twee punten gewijzigd en op twee punten guidance gegeven aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De NZa benadrukt dat het haar bedoeling is dat partijen nu tot afronding van de controles komen.

Uit het moeras

Wijziging van regelgeving met terugwerkende kracht is een juridisch paardenmiddel. De "echte" oplossing ligt naar onze mening in een andere manier van afwikkeling van de productie. Interpretatieruimte in regelgeving en contracten moet niet worden opgelost door achteraf nieuwe landelijke normen te formuleren, maar door aan de lokale onderhandelingstafel pragmatische oplossingen te vinden.