תזכיר חוק שהפיץ לאחרונה משרד האוצר מבקש להקים מוצר חיסכון חדש לחברות מנהלות של קופות גמל שייקרא "קופת גמל להשקעה". קופה זו תאפשר למשוך את סכומי החיסכון בכל עת, בדומה לחיסכון בבנק, אשר אינה קשורה דווקא להפרשות מתוך השכר ולכן אינה גוררת פטור ממס הכנסה על הסכום המופרש. עם זאת, קופת גמל להשקעה תאפשר פטור ממס רווחי הון (15%) אם העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה חודשית החל מגיל הפרישה (ולא כסכום חד-פעמי). מטרת החוק החדש היא לעודד אפיקי חיסכון נוספים, מעבר לחיסכון הפנסיוני דרך מקום העבודה. 

בשונה מקופת גמל "רגילה", יתאפשר שעבוד כספים מקופת גמל להשקעה, וזאת בדומה למצב הקיים לגבי כספים נזילים בקופות גמל לתגמולים ובקרנות השתלמות. כן התזכיר מבקש להוסיף הוראה בדבר עיקול זכויות של עמית בקופות הגמל ה"רגילות" לחיסכון פנסיוני, שתביא לאיזון שונה מזה הקיים כיום בין עמיתים לבין נושים. 

המחוקק מבקש להסדיר את נושא עיקול כספי עמית בקופת גמל, לאחר שנים שהיה מותנה בהתקנת תקנות, שלא הותקנו[1]. מטרת ההסדרה המוצעת היא ליצור איזון בין הצורך להגן על כספי החסכון הפנסיוני לבין זכויותיהם של נושים. בהתאם לכך, הוראת סעיף 25א המוצע בתזכיר קובעת שכספי עמית בקופת גמל יהיו נתונים לעיקול, למעט: כספים ממרכיב הפיצויים, כל עוד לא קמה זכאותו של העמית לכספים; סכומים פטורים מעיקול; כספי עמית שנפטר; כספי עמית בקופת גמל לדמי מחלה; סכום צבור בקופת גמל מרכזית לקצבה; סכום צבור בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

מוצע לקבוע כי כספים אשר נמשכו לצורך מימוש עיקול בהתאם להוראות סעיף זה, יראו בהם כאילו נמשכו על ידי העמית. קביעה זו הינה בעלת משמעויות, בין היתר לעניין החבות במס בעד הכספים שנמשכו. בדומה למשיכת היתרה הצבורה בחשבון על ידי עמית, משיכת כספים על ידי המעקל בטרם החל העמית לקבל קצבה בסכום גובה הקצבה המזערי, היא משיכה שלא לפי הוראות סעיף 23 לחוק קופות גמל, ולכן, לפי פקודת מס הכנסה מדובר במשיכה אשר חייבת במס בגובה של 35% או המס השולי, לפי הגבוה מביניהם, מהסכום הנמשך. בנוסף, מימוש עיקול בדרך של היוון קצבה יהיה חייב במס, לפי פקודת מס הכנסה, כאילו התבצע היוון קצבה בידי העמית.

בהתאם למוצע, יוסמך שר האוצר לקבוע כללים בדבר הליך עיקול כספי קופות גמל ומשיכת כספים לצורך מימוש עיקול כספים.

הפניות: חוק לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' __), התשע"ו-2016 מיום 27.1.2016.