Overview

Op 16 oktober 2018 is het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Aandeelhoudersrichtlijn ingediend bij de Tweede Kamer. Wij bespreken de belangrijkste beloningsaspecten.

Contents

 1. Implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn
 2. Bezoldigingsbeleid
 3. Bezoldigingsverslag
 4. Inwerkingtreding

Implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn

Op 10 juni 2019 dient de herziene Aandeelhoudersrichtlijn (Richtlijn 2017/828/EU) te zijn omgezet in nationale regelgeving. Op 16 oktober 2018 is het wetsvoorstel ter implementatie daarvan ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2018-2019, 35058, nr. 2). In dit blogbericht komen de belangrijkste aspecten van het voorstel aangaande beloning aan bod. De regels zullen gaan gelden voor de beurs N.V. en de beurs B.V. en zien op de beloning van de leden van de raad van bestuur alsmede de leden van de raad van commissarissen (two tier board) dan wel de executives en non-executives (one tier board). De belangrijkste beloningsaspecten bespreken wij hieronder.

Bezoldigingsbeleid

Het beleid dient ten minste iedere vier jaar door de algemene vergadering te worden vastgesteld. Hoewel dit een nieuw vereiste is, is het weinig schokkend omdat dit niet snel afwijkt van de huidige praktijk.

Onder uitzonderlijke omstandigheden is een tijdelijke afwijking van het vastgestelde beleid toegestaan. Om daarvan gebruik te kunnen maken, dient het beleid wel te bepalen onder welke procedurele voorwaarden de afwijking mogelijk is én van welke onderdelen van het beleid kan worden afgeweken. Dit verdient bijzondere aandacht bij het opstellen van het beleid.

Het nieuwe artikel 2:135a BW bevat een lijst met onderwerpen die terug moeten komen in het beleid. Een aantal onderwerpen wordt nu voor het eerst wettelijk verankerd, zoals:

 1. een toelichting op de wijze waarop het beleid bijdraagt aan de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap;
 2. een toelichting op de wijze waarop in het beleid rekening is gehouden met de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de vennootschap;
 3. de gestelde financiële en niet-financiële doelen waarvan de toekenning van de variabele bezoldiging afhankelijk is;
 4. een omschrijving van het besluitvormingsproces dat voor de vaststelling, herziening en uitvoering van het beleid wordt gevolgd; en
 5. in geval van een wijziging van het beleid: een beschrijving en toelichting van de wijze waarop rekening is gehouden met de stemmingen en de standpunten van de aandeelhouders.

Ad 3: Er zal tot op zekere hoogte daadwerkelijk inzicht moeten worden gegeven in de toe te passen prestatiecriteria zonder de veelal benodigde flexibiteit te verliezen. Een kort statement is niet voldoende. In de memorie van toelichting staat (zie p. 7): "een enkel ongespecificeerd criterium voor het toekennen van variabele bezoldiging […] is onvoldoende”.

Bezoldigingsverslag

Echt nieuw is dat het zelfstandige bezoldigingsverslag voortaan aan de jaarlijkse algemene vergadering dient te worden voorgelegd ter adviserende stemming.

Het nieuwe artikel 2:135b BW bevat een lijst met onderwerpen die in ieder geval terug moeten komen in het allesomvattende verslag. Een aantal onderwerpen is nu voor het eerst wettelijk verankerd, zoals:

 • de wijze waarop het totale bedrag van de bezoldiging strookt met het bezoldigingsbeleid en bijdraagt aan de langetermijnprestaties van de vennootschap; en
 • de jaarlijkse verandering in de bezoldiging over ten minste vijf boekjaren, de ontwikkeling van de prestaties van de vennootschap en de gemiddelde bezoldiging van de werknemers van de vennootschap die geen bestuurder zijn gedurende deze periode.

De accountant controleert of het verslag de vereiste informatie bevat, maar toetst in principe niet of de inhoud ook juist is.

Inwerkingtreding

De wet voorziet niet in overgangsrecht. De nieuwe regels zullen dan ook directe werking hebben. Maar wat betekent dat?

Bezoldigingsbeleid

 • Indien het bezoldigingsbeleid op het moment van inwerkingtreding niet in overeenstemming is met de nieuwe regels dan dient het gewijzigde beleid zo spoedig mogelijk te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Dit is ten laatste de jaarlijkse algemene vergadering in 2020.
 • Indien het bezoldigingsbeleid al voldoet aan de nieuwe regels op het moment van inwerkingtreding dan moet het (opnieuw) worden voorgelegd aan de algemene vergadering nadat dit beleid vier jaar van kracht is.

Wij zien in de praktijk dat een aantal beurs N.V.’s het bezoldigingsbeleid al dit jaar in lijn brengt met de nieuwe wet en voorlegt aan de aandeelhouders, omdat er toch al wijzigingen waren voorzien.

Bezoldigingsverslag

 • De verplichtingen ten aanzien van het verslag gaan gelden op het moment van inwerkingtreding. Volgens de memorie van toelichting betekent dit dat uiterlijk over het eerste volledige boekjaar een bezoldigingsverslag moet worden vastgesteld en voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering.
 • Strikte interpretatie leidt tot de conclusie dat dit dan de vergadering in 2021 zal zijn. Vanuit de markt krijgen wij echter duidelijke signalen dat het bezoldigingsverslag “nieuwe stijl” veelal al in 2020 aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd.

Wij zien in de praktijk dat in veel gevallen een groot aantal wijzigingen aan het bezoldigingsbeleid dient plaats te vinden om te voldoen aan alle nieuwe vereisten. Duidelijke guidelines ontbreken echter.