Op grond van artikel 6:89 BW kan een schuldeiser geen beroep doen op een gebrekkige prestatie van zijn contractuele wederpartij indien niet binnen een bekwame tijd na de ontdekking van dit gebrek hierover is geprotesteerd bij de wederpartij. Dit wordt ook wel de klachtplicht genoemd. Met dit artikel wordt de schuldenaar beschermd tegen late, moeilijk te betwisten klachten. Het tijdsverloop kan namelijk grote invloed hebben op de bewijspositie van de schuldenaar die daardoor benadeeld wordt. De eisen die worden gesteld aan het klagen worden in de jurisprudentie steeds verder uitgekristalliseerd. Ook het Hof den Bosch heeft hier recent een uitspraak over gedaan (ECLI:NL:GHSHE:2016:4686).

In die zaak ging het om een overeenkomst van opdracht op grond waarvan een architect tegen betaling van een bedrag van € 10.000,= een ontwerp diende te maken voor een woning. In deze overeenkomst was opgenomen dat de architect niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor verborgen gebreken in de toegepaste materialen en fouten van anderen bij het bouwen op basis van het ontwerp. Daarnaast was er een garantie afgegeven voor de kwaliteit van de door de architect geadviseerde aannemers. Op 1 juli 2004 is de door de architect ontworpen nieuwbouwwoning in gebruik genomen. Na vier maanden deed zich aan de woning een lekkage voor. In december 2004 zijn er vervolgens herstelwerkzaamheden aan het dak verricht. Eind 2010 ontstond er scheurvorming aan de gevel van de woning. In 2011 hebben de bewoners op eigen kosten maar na het raadplegen van de architect herstelwerkzaamheden laten uitvoeren. De problemen keerden echter terug waarop de bewoners de architect bij brief van 4 december 2012 aansprakelijk hebben gesteld voor de geleden schade. Daarna hebben partijen de woning samen laten inspecteren door een deskundige die heeft geconcludeerd dat de lekkage is opgetreden door het ontwerp van de architect. Daarop hebben de bewoners deze architect opnieuw aangesproken op zijn verplichtingen. Dit heeft de architect van de hand gewezen omdat de bewoners volgens hem niet tijdig zouden hebben geklaagd over dit ontwerp. De rechtbank heeft dit verweer overgenomen en het gevorderde afgewezen omdat de bewoners niet tijdig hebben geklaagd bij de architect.

Daartegen hebben de bewoners hoger beroep ingesteld. Het Hof ging er op basis van de tekst van het garantiebeding van uit dat de architect bij het sluiten van de overeenkomst de verplichting op zich heeft genomen om in te staan voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de door hem geadviseerde aannemers. Met betrekking tot de te leveren kwaliteit door de aannemers mag worden verwacht: de kwaliteit die door een vakbekwaam aannemer redelijkerwijs gewoonlijk zal worden geleverd. Het Hof heeft vastgesteld dat ook bij een beroep op nakoming van een garantieverplichting, zoals in het onderhavige geval, binnen een bekwame tijd dient te worden geklaagd. Een verzwarende omstandigheid is daarbij volgens het Hof dat de aangesprokene hierbij niet degene is die het werk zelf heeft verricht, maar degene die als centraal aanspreekpunt tussen de opdrachtgever en de aannemer heeft gefungeerd en een garantie heeft verleend ten aanzien van het werk van door hem geadviseerde of ingeschakelde aannemers. Het is in een dergelijk geval niet voldoende dat er een algemeen beroep is gedaan op de gebrekkige prestatie door de klager. Deze klager dient in dat geval ook op te merken waarvoor de architect specifiek wordt aangesproken, bijvoorbeeld dus op het feit dat hij de garantie heeft afgegeven dat de door hem geadviseerde aannemers voldoende kwalitatief werk zouden leveren. In dit geval was daar niet aan voldaan en is de architect in een nadelige bewijspositie komen te verkeren, o.a. omdat één van de aannemers inmiddels was overleden. Uiteindelijk heeft het Hof geoordeeld dat de bewoners niet tijdig hebben geklaagd over de diverse gebreken, behalve over het beroep op gebreken met betrekking tot het lood- en zinkwerk boven de gevelkozijnen. Nadat dit in begin april 2013 is ontdekt is dit direct gemeld. Hierover heeft het Hof derhalve een deskundigenbericht gelast.