Met ingang van 1 juli jl. zijn er een aantal zaken gewijzigd op het gebied van de arbodienstverlening. Er is meer aandacht voor preventie en de rol van de werknemers en bedrijfsarts is verstrekt. Is uw organisatie al op de veranderingen voorbereid? De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Verbetering rol preventiemedewerker

Het was al verplicht om een werknemer binnen de organisatie aan te wijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft een grote rol bij het opstellen en uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid. Vanaf 1 juli jl. heeft de ondernemingsraad dan wel andere werknemersvertegenwoordiging binnen de onderneming instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Indien werkgever minder dan 25 werknemers heeft, kan ook de directeur als preventiemedewerker worden aangewezen.

Verbetering rol bedrijfsarts en arbodienst

De bedrijfsarts heeft vanaf 1 juli jl. ook een grotere rol. Vanaf 1 juli heeft elke werknemer het recht om de bedrijfsarts te bezoeken, ongeacht of de werknemer arbeidsongeschikt is. Daarnaast heeft de bedrijfsarts onbeperkt toegang tot de werkvloer en is de werkgever wettelijk verplicht om regelmatig een overleg te hebben met de preventiemedewerker, de werknemersvertegenwoordiging en de bedrijfsarts.

In aanvulling hierop zijn werkgevers verplicht een zogeheten basiscontract af te sluiten met een arbodienst. In dit contract moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden opgenomen. Verder moet de bedrijfsarts een klachtenprocedure invoeren en hebben werknemers de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.

Toezicht en handhaving

Tot slot heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen voor het niet naleven van de vernieuwde regelgeving, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een basiscontract.

Als gezegd, de wijzigingen zijn met ingang van 1 juli jl. van toepassing geworden. Werkgevers krijgen een jaar de tijd om hun organisaties aan te passen. Bel of mail ons gerust als u meer informatie wilt ontvangen, bijvoorbeeld over de minimumeisen van het basiscontract, of wanneer wij u kunnen assisteren bij de overig aanpassingen.