Careyn vorderde staking van de Pilot Zorg in de Wijk omdat zij de voorwaarden van de Pilot onrechtmatig jegens haar achtte. Het voornaamste bezwaar was gelegen in de lagere tarieven die de geselecteerde voorkeursaanbieders krijgen uitgekeerd voor zorg die zij leveren in wijken die aan andere voorkeursaanbieders zijn gegund.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Careyn echter van de hand. Hiertoe acht de voorzieningenrechter van belang dat Careyn tijdens de inkoopprocedure op geen enkel moment bij Zilveren Kruis bezwaar heeft gemaakt tegen de onderdelen van de Pilot die zij in rechte aan de orde stelt; niet tijdens de inlichtingenrondes en ook niet daarna. In plaats van bezwaar te maken of vóór het moment van inschrijving een kort geding te initiëren, heeft Careyn een aanbieding gedaan, heeft Careyn onvoorwaardelijk met de voorwaarden van de Pilot ingestemd, en heeft zij de voorlopige gunningsbeslissing afgewacht alvorens een kort geding aanhangig te maken. Het betoog van Careyn dat zij wel móest inschrijven op de Pilot vanwege een zekere (financiële) afhankelijkheid van de grootste zorgverzekeraar in regio Utrecht stond er niet aan in de weg dat zij haar bezwaren in een eerder stadium aan de orde stelde.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Careyn niet de proactieve houding aangenomen die van een adequaat handelende zorgaanbieder in het kader van een inkoopprocedure mag worden verwacht; in plaats daarvan is de handelwijze van Careyn van dien aard dat het geldend maken van haar vorderingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Met gevolg dat de voorzieningenrechter haar vorderingen afwijst.

Deze uitspraak bevestigt hoe belangrijk de voorfase van een inkoopprocedure is. Proactief is daarbij het toverwoord.