Nyligen utfärdade det amerikanska patentverkets prövnings- och bevärskammare - U.S. Patent Trial and Appeal Board - ett viktigt beslut i ett ärende beträffande CRISPR-Cas9, vars användning anses vara banbrytande inom området för genteknik. CRISPR-Cas9 har fått mycket stor uppmärksamhet från det verenskapliga samfundet och tros även ha ett mycket stort kommersiellt värde.

I det aktuella fallet hade en patentansökan beträffande CRISPR-Cas9 lämnats in i maj 2012 av forskare vid University of California, Berkeley. Kort därefter publicerade de en artikel med sina fynd om CRISPR-Cas9. En annan patentansökan, som också rörde CRISPR-Cas9, lämnades in i december 2012 av en grupp forskare vid Broad Institute of MIT and Harvard.

När forskarna vid Broadinstitutet lämnade in sin patentansökan begärde de påskyndad handläggning vid det amerikanska patentverket och erhöll ett beviljat patent 2014. Vid denna tidpunkt var Berkeleyforskarnas patentansökan fortfarande under behandling. Efter detta begärde Berkeleyforskarna att en s.k. interference procedure skulle utföras vid det amerikanska patentverket för att få ett beslut om vilken sökande som hade rätt till uppfinningen. Vid denna tidpunkt hade man ännu inte i USA ett system där den som först lämnar in patentansökningen har rätt till uppfinningen utan tillämpade i stället ett system där den som kunnat visa att hen uppfunnit uppfinningen först ansågs vara berättigad till uppfinningen.

Det amerikanska patentverkets prövnings- och besvärskammare uppger emellertid i sitt beslut att patentansökningarna inte avser samma uppfinning. Uppfinningen från Boardinstitutets forskare avser CRISPR-Cas9 för genteknik i eukaryotiska celler emedan Berkeleyforskarnas patentsökta uppfinning är formulerad i mer generella termer och där man endast visat att den fungerar i provrörsförsök. Dessutom höll det amerikanska patentverkets prövnings- och besvärskammare inte med Berkeleyforskarna att deras tidigare offentliggörande av CRISPR-Cas9 skulle få Boardinstitutets forskares uppfinning att sakna uppfinningshöjd. Det återstår att se om Berkeleyforskarna kommer att överklaga det amerikanska patenverkets beslut.

Om Berkeleyforskarnas patentansökan blir beviljad kan den komma att ha patentkrav som omfattar skyddsomfånget hos Broadinstitutets patent, vilket kan hindra Broadinstitutets forskare från att exploatera sin uppfinning om de inte får licens från Berkeleyforskarna.

Det återstår att se vad utfallet kommer att bli för motsvarande patentansökningar i Europa. För närvarande kan det konstateras att det europeiska patentverket i ett föreläggande för Berkeleyforskarnas patentansökan indikerat att man godtar de aktuella patentkraven, vilket följts av inlämning av erinran av tredje part där man hävdar att patentansökningen inte uppfyller kraven i den europeiska patentkonventionen.

Vi kommer att fortsätta att följa och rapportera om utvecklingen i detta viktiga fall i USA och Europa. Tveka inte att kontakta oss om ni vill diskutera detta fall.