Door de zesde staatshervorming zijn de federale aankoopcomités geregionaliseerd. Het decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex van 19 december 2014 heeft de Vlaamse Vastgoedcodex in het leven geroepen die de uitoefening van de bevoegdheden van de voormalige federale aankoopcomités regelt en deze samen met de Vlaamse Dienst Vastgoedakten onderbrengt bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Met het uitvoeringsbesluit van 16 januari 2015 is de Vlaamse Vastgoedcodex retroactief in werking getreden vanaf 1 januari 2015.

Voorlopig regelt de Codex alleen de bevoegdheden van de Vlaamse Belastingdienst en haar Vlaamse commissarissen. Het is wel de bedoeling de Codex later uit te breiden met andere materies, zoals onteigeningen.

De Codex bepaalt dat de Vlaamse Belastingdienst voor rekening van het Gewest of de Gemeenschap haar onroerende goederen verwerft en, in naam van de bevoegde minister, de vervolgingen en onteigeningsprocedures voert. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om beroep te doen op de Vlaamse Belastingdienst bij het vervreemden van onroerende goederen. Op basis van een specifieke conventionele lastgeving gegeven door om het even welk (toekomstig) decreet kan de Vlaamse Belastingdienst ook optreden voor andere entiteiten. Afhankelijk van de entiteit zal zij over een bijzondere lastgeving moeten beschikken. Indien ze niet is belast met het vervolgen en onteigenen zal ze toch alle mogelijke bijstand aan de desbetreffende entiteit moeten verlenen.

Ook de coördinatie van landmeters en experten bij het afhandelen van vastgoeddossiers in het algemeen, en bij onteigeningen in het bijzonder, wordt aan de Vlaamse Belastingdienst toevertrouwd. Zij zal moeten waken over kwaliteitsnormen, een uniforme wijze van controle, de selectiecriteria, etc.

De Vlaamse Vastgoedcodex regelt ook de bevoegdheden van de Vlaamse commissarissen. Zij kunnen, als 'notarissen van de overheid' authentiek administratieve akte verlijden, en authenticiteit aan overeenkomsten verlenen. Daarnaast mogen ze alle handelingen verrichten die nodig zijn om de aan hun toegewezen bevoegdheden op een goede, efficiënte manier te kunnen afhandelen. Het decreet bepaalt het soort akten waarvoor de Vlaamse commissarissen kunnen optreden als authentificerende derde, namelijk diegene die verband houden met verwervings-, vervreemdings- en onteigeningsdossiers zoals basisakten, akten van kredietopening, etc.

De door de commissarissen verleden akte kunnen zowel op papier als in gedematerialiseerde vorm worden verleden. De vorm en modaliteiten dienen door de Vlaamse Regering te worden vastgelegd met inachtneming van  de rechtszekerheid die dergelijke akten dienen te hebben. Conform de modaliteiten opgesteld door de Vlaamse Regering bewaart de Vlaamse Belastingdienst de minuten van alle door de Vlaamse commissarissen verleden akten en houdt ze repertorium van alle akten. Tot slot wordt ook bepaald dat de akten worden gelegaliseerd indien dat vereist is om ze buiten het Belgische grondgebied te kunnen doen gelden.