De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft voor een rondetafelbijeenkomst van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer een position paper opgesteld over zorgfusies. Kort en goed concludeert de ACM daarin dat ziekenhuisfusies mogelijk eerder verboden zullen worden.

De ACM geeft in haar paper aan dat zij zorgfusies toetst op basis van de Mededingingswet. De mededingingsrechtelijke fusietoets waarborgt het publieke belang van effectieve concurrentie. De ACM let derhalve voornamelijk op de effecten van een ziekenhuisfusie op kwaliteit, prijs en volume.

De ACM haalt in haar paper vervolgens twee onderzoeken aan:

Volgens de ACM laten deze rapporten een duidelijk beeld zien; ziekenhuisfusies leiden niet altijd tot verbeteringen op voornoemde aspecten. Daarnaast blijkt dat marktpartijen (zoals zorgverzekeraars en concurrerende ziekenhuizen) in toenemende mate aandacht hebben voor concurrentierisico’s van voorgenomen ziekenhuisfusies. De ACM signaleert bovendien dat zorgverzekeraars hun standpunten steeds beter weten te onderbouwen met praktijkervaringen.

De ACM concludeert vervolgens dat deze inzichten ertoe kunnen leiden dat zij ziekenhuisfusies mogelijk eerder verbiedt. De ACM merkt (wellicht ten overvloede) op dat de Mededingingswet geen basis biedt om gunstige ziekenhuisfusies te verbieden.