Siden den 3. juli 2016, hvor Markedsmisbrugsforordningen1 (”MAR”) trådte i kraft, har udstedere ”hurtigst muligt” skulle offentliggøre intern viden, som direkte vedrører dem, med mindre betingelserne for at anvende udsættelsesadgangen har været opfyldt. 

Kravet om, at offentliggørelse alene kan udskydes ved brug af udsættelsesadgangen, og at udsteder i så fald skal følge en særskilt administrativ proces herfor, er et ”nyt” tiltag under MAR, som udstedere har skullet vænne sig til at anvende i praksis. 

For at kunne udsætte offentliggørelsen af intern viden kræves, jf. MAR artikel 17, stk. 4, at der er tale om intern viden2 samt at offentliggørelse heraf (i) antages at skade udsteders legitime interesser og (ii) antages ikke at vildlede offentligheden, samt (iii) at fortroligheden kan sikres. 3 Når den udsatte interne viden offentliggøres, skal udstederen underrette Finanstilsynet ved indsendelse af et notifikationsskema. Finanstilsynet kan herefter anmode udsteder om at udarbejde en skriftlig redegørelse for, at betingelserne for at anvende udsættelsesadgangen var opfyldt. 4

Den 19. december 2016 offentliggjorde Finanstilsynet et kort notat om Tilsynets praktiske erfaringer med udstederes anvendelse af udsættelsesadgangen. Ifølge notatet har Finanstilsynet siden MARs ikrafttræden modtaget i alt 37 underretninger om udsættelse. I flere tilfælde har Finanstilsynet erfaret, at udstedere ikke anvender udsættelsesadgangen korrekt, f.eks. (i) ved ikke at udfylde underretningsskemaet til Finanstilsynet korrekt, eller (ii) ved at udsætte viden, som – selvom den er fortrolig – ikke udgør intern viden (såsom oplysninger, der ikke har en mærkbar virkning på kursen, eller er omfattet af allerede offentliggjorte oplysninger).

Af de 37 modtagne udsættelsesunderretninger har Finanstilsynet bedt om at modtage en redegørelse fra udsteder i otte tilfælde, hvoraf to har mundet ud i konkrete sager om mulig overtrædelse af de pågældendes oplysningsforpligtelser. 

Ifølge notatet har Finanstilsynet bedt om redegørelser i de tilfælde, hvor Tilsynet ønskede at vurdere, om betingelserne for udsættelse var opfyldt, samt i de tilfælde, hvor udsteders underretning var uklar eller mangelfuld, f.eks. hvis udsteder ikke har medtaget tilstrækkelig information omkring udsættelsen i underretningsskemaet eller glemmer at anføre, hvilke(n) information(er) i selskabsmeddelelsen, der udgør udsat intern viden.

Finanstilsynet har på baggrund heraf opdateret underretningsskemaet, således at udsteder – udover at angive titel og referencenummer på den relevante selskabsmeddelelse – som noget nyt anmodes om at beskrive den interne viden samt angive hvilken del af selskabsmeddelelsens indhold, der udgjorde udsat intern viden. Det opdaterede skema kan findes her på Finanstilsynets hjemmeside.

Læs mere om MAR, herunder anvendelse af udsættelsesadgangen, i vores nyhedsbreve af 17. juni 2016 samt 1. december 2015.