Recent Development

The Regulation on Environmental Inspection ("Regulation") and Decision No. 1286 of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) concerning the Extension of the Term of Office of the Commission working on Minimization of the Effects of Global Climate Change and Effective Use of Water Resources ("TBMM Decision") was published in Official Gazette No. 31509 on 12 June 2021. The Regulation is available here. The relevant TBMM Decision is available here.

What's New?

The Regulation changes the minimum requirements that must be addressed to join the environment inspection team. The requirement of being an environmental engineer in order to join the team has been abolished. The Regulation now states that those who are bachelors of engineering, architecture or science programs, who joined the training program set out by the Ministry of Environment and Urbanization and who joined at least 15 environmental inspections as a trainee will be entitled to join the environment inspection team. Teams that meet these conditions will be entitled to carry out planned and unplanned inspections to premises and actions. Failing to comply with the Regulation will lead to administrative sanctions being applied. The administrative decisions may be challenged within 30 days of the notification in the competent administrative courts.

Inspecting marine pollution caused by ships is included in the scope of the Regulation. A separate inspection team will be established by the delegated institutions and authorities to inspect marine pollution. Institutions authorized to impose administrative fines at sea are obliged to continuously control and monitor marine pollution from air, land and sea. The Regulation also includes provisions on administrative fines and payment methods to be imposed on ships. If the administrative fines are not paid immediately and in full, the ship's representative, owner, operator, charterer, insurer, the agency of the polluting ship or the club insurance of the relevant ship must give a letter of credit. If a ship fails to comply with this obligation, it will be banned from navigation and activity upon the request of the competent authority.

In addition, the terms of office of the commission, which was established by the TBMM to carry out studies on global climate change and the dangers of drought at a national level, were extended from 10 June 2021 to 23 June 2021 through a decision from the TBMM.

Conclusion

The Regulation, supported by the TBMM Decision, contains important provisions concerning the inspection of the environment, especially marine pollution. Companies should carefully examine the amendments introduced under the Regulation and take the necessary steps to fulfill their obligations.

Yeni Çevre Denetimi Yönetmeliği Yayımlandı

Yeni Gelişme

Çevre Denetim Yönetmeliği ("Yönetmelik") ile Küresel İklim Değişikliği Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Görev Süresinin Uzatılmasına dair 1286 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ("TBMM Kararı") 12 Haziran 2021 tarihli ve 31509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz. İlgili TBMM kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yeni Yönetmelik uyarınca çevre denetim ekiplerinde yer alacak kişilerde aranan niteliklerde değişikliğe gidilmiştir. Ekipte yer alabilmek için çevre mühendisi olma şartı kaldırılarak; üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya fen fakültelerinden mezun olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen eğitimi almak ve en az 15 adet çevre denetimine aday olarak katılma şartları yeterli görülmektedir. Tesis ve faaliyetlerin çevresel denetimi, bu doğrultuda kurulan ekiplerce planlı veya plansız olarak gerçekleştirilebilir. Bu süreçte Yönetmelik'te belirlenen hususlara uygunsuzluk tespit edilmesi halinde idari yaptırım kararı verilecektir. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda dava açmak mümkündür.

Gemilerin denizlerde sebep olduğu kirliliğin denetimi Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir. Yetki devri yapılan kurum ve mercilerce deniz kirliliğini denetlemek üzere ayrı bir denetim ekibi kurulacaktır. Denizlerde idari para cezası vermeye yetkili kurumlar sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapmakla yükümlü kılınmıştır. Yönetmelik, ilaveten gemilere verilecek olan idari para cezaları ve ödeme şekillerine ilişkin hükümler içermektedir. Gemilere verilen idari para cezalarının derhal ve defaten ödenmemesi halinde kirleten gemi yetkilisi, sahibi, işleteni, kiracısı, sigortacısı, acentesi veya ilgili geminin bağlı olduğu kulüp sigortası tarafından banka teminat mektubu verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde yetkili merciin talebi üzerine ilgili gemi seyrüseferden ve faaliyetten men edilecektir.

Bunun yanı, sıra TBMM tarafından Türkiye'de küresel iklim değişikliği ve kuraklığa karşı tehlikelere yönelik ulusal düzeyde çalışmaların yürütülmesi amacıyla kurulan Komisyon'un görev süresi, yayımlanan TBMM kararı ile 10.06.2021 tarihinden 23.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sonuç

TBMM Kararı ile desteklenen söz konusu Yönetmelik, çevre ve özellikle deniz kirliliği denetimine yönelik önemli düzenlemeler içermektedir. İlgili TBMM kararı da Yönetmelik'in bu amacını destekler niteliktedir. Şirketler söz konusu Yönetmelik kapsamında getirilen değişiklikleri dikkatle incelemeli ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekli adımları atmalıdır. > Yukarı Çık