Gisteren heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 besproken nu de nieuwe Europese Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU in nationale wetgeving moet worden geïmplementeerd.

De Tweede Kamerleden waren vooral kritisch over de positie van het mkb bij aanbestedingen: met name het onnodig clusteren van opdrachten en de hoge kosten voor deelname belemmeren volgens de leden het mkb om aan aanbestedingen mee te doen. De Minister verwierp deze kritiek en wees er op dat uit de Evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 bleek dat het mkb juist meer opdrachten gegund had gekregen. De Minister gaf verder aan dat het onnodig clusteren verder in het project 'Beter Aanbesteden' zal worden besproken. De Tweede Kamerleden namen hier geen genoegen mee en dienden twee moties in (motie 17 en motie 21) waarin zij de Minister verzoeken om voorstellen te doen om onnodig clusteren tegen te gaan en de schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit te laten verduidelijken wanneer er sprake is van onnodig clusteren.

In een standaardvergoeding voor deelname aan aanbestedingen zag de Minister niks, "we moeten misbruik zoals bij de WOB voorkomen". Ook de beleidsvrijheid van de aanbestedende dienst wilde hij niet inperken door het gunningscriterium 'duurzaamheid' verplicht te stellen. Dat duurzaamheid en innovatie belangrijk zijn voor de Kamerleden bleek ook wel uit het aantal vragen en moties die zijn ingediend: zo diende D66 een motie in om 5% van alle overheidsinkopen te besteden aan innovatieve producten, diensten en oplossingen en verzocht de VVD de overheid op te treden als "launching customer" voor innovatieve, jonge bedrijven.

Verder vroegen de Tweede Kamerleden de Minister om toe te lichten hoe het kan dat aanbestedende diensten adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts toch nog vaak naast zich neerleggen, zoals Minister Bussemaker september vorig jaar nog deed in het debat over inbesteding van de scanactiviteiten door het Rijk. "U heeft mij een Commissie met tanden beloofd" drukte Kamerlid Ziengs (VVD) de Minister op het hart. Volgens de Minister was er geen probleem nu er nog voldoende andere rechtsmiddelen openstonden voor inschrijvers, zoals een gang naar de rechter. Een motie van Bruins (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) om een onafhankelijk toezicht op aanbestedingen te organiseren, bijvoorbeeld bij PIANOo, ontraadde hij dan ook.

Als de Tweede Kamer (komende dinsdag) en de Eerste Kamer met de wet instemmen, zal deze naar verwachting per juli 2016 in werking treden.

Verslag eerste deel van het debat (tweedekamer.nl)
Verslag tweede deel van het debat (tweedekamer.nl)