De procedure voor het terugvragen van btw op oninbare vorderingen wordt versoepeld. Voor de praktijk zal dit ingrijpende gevolgen hebben.

Op 12 juli jl. heeft het Ministerie van Financiën namelijk een voorstel gepubliceerd voor een nieuwe regeling voor teruggaaf van btw op oninbare vorderingen. Het doel van deze regeling is om de procedure voor btw-teruggaaf met ingang van 1 januari 2017 te vereenvoudigen en betrokken ondernemers sneller zekerheid te geven over deze teruggaaf. Reden hiervoor is dat de huidige regels als tijdrovend en ingewikkeld worden ervaren.

Inhoud voorstel

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

  • Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval als de factuur één jaar na opeisbaarheid nog niet is betaald.
  • Als een oninbare vordering later alsnog (deels) wordt voldaan, wordt de corresponderende btw opnieuw (deels) verschuldigd.
  • Het bedrag van de teruggaaf kan in mindering worden gebracht op de periodieke btw-aangifte. Het is dus niet meer nodig om een afzonderlijk verzoek in te dienen.
  • Als een vordering wordt overgedragen (bijvoorbeeld in het kader van factoring), treedt de overnemer voor de teruggaafregeling in de voetsporen van de verkoper.
  • Door een overgangsregeling zullen de nieuwe regels ook gelden voor opeisbare vorderingen van vóór 1 januari 2017, met dien verstande dat de termijn van één jaar begint te lopen op 1 januari 2017.

Wij verwachten dat het voorstel zal worden meegenomen in het Belastingplan 2017.

Wat betekent dit voor de praktijk?

De voorgestelde wijzigingen zijn erg welkom voor de praktijk.

Wij benadrukken dat het slechts een voorstel betreft. Het is nog onduidelijk hoe de definitieve regeling eruit gaat zien en of de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017 haalbaar is. Duidelijk is dat de wetgever streeft naar een snellere en eenvoudigere procedure voor de btw-teruggaaf op oninbare vorderingen.

Internetconsultatie

Het voorstel (inclusief concept wettekst) is gepubliceerd op internet. Iedereen kan tot en met 14 augustus 2016 door middel van een vragenformulier op het voorstel reageren.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen op dit gebied. Mocht u vragen hebben over dit bericht, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Loyens & Loeff.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

Overheid.nl: Internet consultatie “Vereenvoudiging belastingteruggaaf oninbare vorderingen” link

Concept wettekst link