Overview

De reikwijdte van de herplaatsingsverplichtingen voor werkgevers binnen een (internationaal) concern: conclusies en aanbevelingen.

Herplaatsing in concernverband

In het kader van de herplaatsingsverplichting van de werkgever die onderdeel is van een groep, moet mede gekeken worden naar beschikbare passende functies bij andere ondernemingen binnen de groep. Dit leidt dikwijls tot vragen, met name in internationale concerns. Hoe ver gaat de reikwijdte van de herplaatsingsplicht? Hoe verhoudt het zich tot het recht dat van toepassing is op een groepsvennootschap in het buitenland? Een groepsvennooschap kan toch niet gedwongen worden een (Nederlandse) werknemer aan te nemen?

Conclusies

Uit de rechtspraak tot nu toe kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  1. De herplaatsingsverplichting is een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
  2. De werkgever moet alle inspanningen verrichten die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden. Er is sprake van een individuele redelijkheidstoets.
  3. Relevante factoren zijn: de mate van verwevenheid tussen en zeggenschap over groepsvennootschappen, de economische omstandigheden (hoeveel en welke vacatures zijn er?), of sprake is van een ‘gedeeld’ management, de omvang van het concern en of sprake is van eventuele aanvullende verplichtingen (zoals op grond van een sociaal plan).
  4. Er moet sprake zijn van een actieve, op de persoon van de werknemer gerichte benadering. De werkgever moet de werknemer actief begeleiden, initiërend te werk gaan en eventuele belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Het enkel wijzen op vacatures is onvoldoende.
  5. De werkgever heeft een zekere beoordelingsruimte, maar moet zijn beslissingen en argumenten wel goed kunnen onderbouwen.
  6. De werknemer heeft bij groepsvennootschappen niet per definitie voorrang op externe kandidaten of op tijdelijke arbeidskrachten. Uitgangspunt is dat groepsvennootschappen een eigen personeelsbeleid moeten kunnen voeren.
  7. Het aanbieden van één passende functie is voldoende (mits deze ook daadwerkelijk passend is).

Aanbeveling

Met name bij grote concerns kan het een behoorlijke uitdaging zijn voor de Nederlandse werkgever om alle herplaatsingsmogelijkheden binnen het concern actief te onderzoeken. Het is sterk aan te bevelen dat de werkgever vooraf met de werknemer afstemt welke functies voor de werknemer acceptabel zouden zijn, zowel qua locatie van de functie als qua inhoud. Dit zorgt ervoor dat de werkgever een individuele, gerichte benadering kan hanteren.

Tegelijkertijd verkleint een dergelijke afstemming vooraf het ‘zoekgebied’ voor de werkgever. De werknemer wordt hiermee gedwongen concreet aan te geven wat hij of zij wil, en kan daar vervolgens ook aan gehouden worden. De werknemer zal de werkgever niet achteraf kunnen verwijten bepaalde locaties of functies buiten beschouwing gelaten te hebben. Zorg als werkgever uiteraard altijd voor een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken!