Poslanecká sněmovna schválila dne 2. března 2016 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další souvi- sející zákony, o jehož projednávání jsme informovali ve vydání Legal Update z října 2015.

Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, když samotný návrh zákona má téměř 60 stran a celý sněmovní tisk včetně důvo- dové zprávy pak čítá celkem 400 stran.

Cílem návrhu má být dosažení souladu české právní úpravy  s předpisy EU, implementace několika evropských směrnic a návrh má přispět k vyšší atraktivitě fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistit jeho lepší fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele.

Mezi podstatné body návrhu patří:

  • Zvýšení informovanosti o stavu akcionářské struktury společností – emitentů cenných papírů přijatých k obcho- dování na evropském regulovaném trhu zavedením ozna- movací povinnosti ohledně překročení stanoveného po- dílu na hlasovacích právech vůči emitentovi a České ná- rodní bance.
  • Snížení minimální investice do fondů kvalifikovaných in- vestorů ze současných 125 tisíc EUR na 1 milion Kč, za podmínek zákona týkajících se ověření vhodnosti pro- duktu pro investora.
  • Zavedení povinnosti České národní banky uveřejňovat svá pravomocná rozhodnutí způsobem umožňujícím dál- kový přístup.
  • U SICAV dle zákona o investičních společnostech a inves- tičních fondech se navrhuje odstranění omezení, podle kterého mohl mít pouze monistický systém vnitřní struktury.