6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("YKD Kanunu") uyarınca Ordu ilinde gerçekleştirilecek şehir hastanesinin inşaatı ve kiralanmasına ilişkin olarak belli istekliler arasında gerçekleştirilecek ihalenin ön yeterlik ilanı 19 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Projenin kapsamı, şehir hastanesinin yanı sıra ticari hizmet alanlarını içermektedir. Ön yeterlik başvurularının teslimi için 8 Mayıs 2018 günü saat 15.00 son tarih olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ilanda, ihaleye konsorsiyumların katılamayacağı açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, iş ortaklıklarının ve tek başına hareket edecek kişilerin ihaleye katılması mümkündür.

Proje açıklaması: (i) şehir hastanesinin yatak kapasitesi 900 olacaktır; (ii) yatırım (inşaat) dönemi 2 yıl olup, gerek duyulması halinde 1 yıl daha uzatılabilecektir. İşletme (kira) dönemi 25 yıl olacaktır. Buna göre, projenin toplam süresi 27 yıl veya yatırım döneminin uzatılması halinde 28 yıldır. 

Ön yeterlik şartları: 

YKD Kanunu ve alt düzenlemeleri kapsamında ihaleye katılamayacaklara ilişkin şartların yanı sıra, isteklilerin aşağıdaki mali, mesleki ve teknik kriterlere uyması gerekmektedir: 

Mali kriterler: 

steklilerin, ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki veya son üç yılın ortalamasında;

i. Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması

ii. Öz Kaynaklar/ Toplam Aktif oranının en az 0,20 olması

iii. Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynaklar oranının en çok 0,50 olması

gerekmektedir. 

Bu şartlar iş ortaklığı taraflarından en az bir tanesi tarafından karşılanmalıdır.

Diğer kriterler: 

İsteklilerin, ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki veya son üç yılın ortalamasında; 

i. ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki veya üç yıllık ortalama cirolarının 100 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmaması; veya

ii. son iki veya üç yıllık ortalama öz kaynak toplamlarının 50 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmaması 

gerekmektedir. Şartlar, iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklardan en az biri istenen tutarın en az yarısını tek başına karşılamalıdır. 

Banka referans mektubu: 

steklilerin bankalardaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredileri ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplamı 50 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmamalıdır. Bu şart iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanabilir. 

Mesleki ve teknik kriterler: 

İsteklilerin aşağıdaki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir: 

i. son on beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması,

ii. son beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, 

iii. son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,

iv. son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması. 

Isteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan mesleki ve teknik kriterlerin iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanması mümkündür. İstekliler ayrıca bu ölçütleri karşılamak için alt yükleniciler atayabilir. Ön yeterlik şartlarının iş ortaklığının tarafları ve/veya alt yükleniciler vasıtasıyla ne şekilde karşılandığı başvuruda açıkça gösterilmelidir.