Vanaf 1 januari 2016 wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een werknemer die een ouderdomspensioen op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW) ontvangt, in dienst te houden. Dit wordt geregeld in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd die op 29 september jl. door de Eerste Kamer is aangenomen. De volgende wijzigingen worden ingevoerd:

  • Voor de AOW’er wordt de verplichting om het loon door te betalen tijdens ziekte beperkt tot maximaal dertien weken. Nu is dat nog twee jaar. Het voornemen is om deze wijziging in 2018 te evalueren. Mogelijk wordt er dan bepaald dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte tot zes weken wordt teruggebracht.
  • De verplichting voor de werkgever om een zieke werknemer te re-integreren wordt beperkt tot dertien weken (eveneens in plaats van twee jaar). Daarnaast vervalt de verplichting voor de werkgever om passende arbeid bij een andere werkgever te zoeken. De verplichting om passende arbeid in het eigen bedrijf te zoeken blijft wel in stand. Tot slot vervalt ook de verplichting om een plan van aanpak op te stellen.
  • Het opzegverbod bij ziekte wordt beperkt tot dertien weken (in plaats van twee jaar). Ook hiervoor geldt dat na evaluatie van de wet deze termijn mogelijk wordt verkort naar zes weken.
  • De opzegtermijn voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer wordt beperkt tot een maand (in plaats van een tot vier maanden, afhankelijk van de lengte van het dienstverband).
  • Een werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer maximaal zes contracten voor bepaalde tijd binnen vier jaar aanbieden, voordat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit in tegenstelling tot de situatie voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, want daar geldt een maximum van drie contracten over een periode van twee jaar. Voor de vaststelling of de periode van vier jaar of het aantal contracten is overschreden, worden alleen arbeidsovereenkomsten meegeteld die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Een werkgever is niet verplicht in te gaan op verzoeken om uitbreiding of vermindering van het aantal werkuren van een AOW-gerechtigde werknemer.

Overgangsrecht

De regels met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod gedurende ziekte blijven na inwerkingtreding nog gedurende zes maanden van toepassing. Oftewel, voor een AOW-gerechtigde werknemer die op 1 januari 2016 ziek is, geldt de oude wet nog tot uiterlijk 1 juli 2016. De overige regels treden onmiddellijk in werking.

Andere relevante wijzigingen met betrekking tot AOW’ers

Per 1 juli 2015 hebben AOW-gerechtigde werknemers als gevolg van de Wet aanpak Schijnconstructies, net als andere werknemers ook recht op het wettelijk minimum loon. Veder kan sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een werkgever zonder tussenkomst van een rechter of het UWV de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Een transitievergoeding is dan eveneens niet verschuldigd. De werkgever is niet verplicht om op de AOW-gerechtigde datum van deze ontslagmogelijkheid gebruik te maken, opzeggen op een later moment is ook mogelijk. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd. Zodra de AOW-gerechtigde werknemer weer vast in dienst genomen wordt gelden weer de gewone ontslagregels. De AOW-gerechtigde werknemer heeft echter nog steeds geen recht op een transitievergoeding.

Klik hier voor de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.