Birçok vergi kanununa önemli değişiklikler getiren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7061 sayılı Kanun") 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   7061 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında yapılan önemli düzenlemelere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. Kurumlar Vergisi

 • Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurum kazançları üzerinden hesaplanan %20 kurumlar vergisi oranı, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %22'ye çıkarılmıştır.  ​
 • Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazanca uygulanan %75 istisna oranı % 50’ye düşürülmüştür. Aynı maddede düzenlenen, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlara uygulanan %75 istisna oranında ise değişiklik yapılmamıştır. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. ​
 • Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-f maddesinde bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış kurumlar ile bunların kefilleri ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu düzenlenmiştir. ​7061 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile bu istisnanın kapsamına "finansal kiralama ve finansman şirketlerine" olan borçlar nedeniyle maddede belirtilen kıymetlerin satışından elde edilen kazançlar da dâhil edilmiştir. Ayrıca, banka, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin bu madde kapsamında elde ettikleri kazançlara uygulan 75%  istisna oranı, sadece taşınmaz satışları için %50'ye düşürülmüştür. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13/5. maddesinde düzenlenen peşin fiyatlandırma anlaşmalarına uygulanan başvuru ve yenileme harçları Harçlar Kanunu'nda yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. ​
 • 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklik ile finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından ayrılan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

2. Katma Değer Vergisi ("KDV") 

 • Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV'nin bu hizmetleri sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceğine ilişkin KDV Kanunu'nda düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, dar mükellefler tarafından KDV mükellefi olmayanlara elektronik ortamda sunulan hizmetlerde, KDV yükümlülüğü hizmeti sunan dar mükellefte olacaktır. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.​​
 • KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesinde yer alan bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerine uygulanan KDV istisnasının kapsamına, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçlar da dâhil edilmiştir. Ayrıca finansal kiralama ve finansman şirketlerince bu şekilde elde edilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimlerinin de KDV'den istisna olacağı düzenlenmiştir.  Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

3. Özel İletişim Vergisi (“ÖİV”)

 • Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesinde yapılan değişiklik ile (i) her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri için % 25 olarak uygulanan ÖİV oranı %7,5’a düşürülmüştür; (ii) radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri için %15 olarak uygulanan ÖİV oranı %7,5’a düşürülmüştür;  (iii) kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti için %5 olarak uygulanan ÖİV oranı %7,5’a yükseltilmiştir ve iv) bu kapsama girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri için %15 olarak uygulanan ÖİV oranı %7,5’a düşürülmüştür.  Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV")

 • Gider Vergileri Kanunu'nun 29-p maddesinde yapılan değişiklik ile, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paraların BSMV'den istisna olmasına ilişkin olarak "Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilme" şartı kaldırılmıştır. Bu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

5. Damga Vergisi

 • "Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yöneticisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar" damga vergisinden istisna edilmiştir. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

6. Vergi Usul Kanunu

 • Vergi Usul Kanunu'nun 101. maddesinde yer alan "bilinen adres" tanımının kapsamına Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi de eklenmiştir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu'nun 103. maddesinde sayılan "tebliğin ilanla yapılacağı haller" arasına kanunda sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması durumunda muhatabın adres kayıt sisteminde bir adresi bulunmaması hali de eklenmiştir. Bu düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. ​
 • Maliye Bakanlığı'na, elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirme yetkisi verilmiştir. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

 • 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,  ödeme emrine karşı dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır.

8. Diğer Değişiklikler

 • 7061 sayılı Kanun ile yukarıda bahsi geçen kanunlarda başka değişiklikler yapılmakla beraber,  Gelir Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu'nda da birtakım değişiklikler yapılmıştır.