Zoals reeds aangekondigd in de vorige edities van deze nieuwsbrief, werd de Belgische verzekeringswetgeving met de Wet van 4 april 2014 grondig hervormd (de ‘Wet’). 

De Wet treedt op 1 november 2014 in werking en zal naast de eenmaking van de reeds bestaande wetgeving ook een aantal nieuwheden op het vlak van levensverzekeringen met zich meebrengen:

1. Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (Tak 23)

De artikelen 19 en volgende van de Wet leggen de toegelaten beleggingen in beleggingsfondsen van tak 23 op een dubbele wijze aan banden:

 • Voor de levensverzekeringen waarvan het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeringnemer kunnen de verzekeringsprestaties alleen, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden gebonden aan activa en instrumenten waarvan de verzekeraar in staat is de risico's naar behoren te evalueren. 

  De verzekeraar moet, voor de sluiting van de overeenkomst, de verzekeringnemer duidelijk informeren over het risico dat hij draagt. Dat is met name belangrijk in geval van complexe en gestructureerde producten. (artikel 19 van de Wet)
   
 • De Wet voorziet eveneens in een aantal beperkingen in verband met de in aanmerking komende activa. Voor zover de verzekeringnemer een niet-professionele cliënt is en de verbintenis in België is gelegen, mogen de verzekeringsprestaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, slechts met bepaalde soorten activa verbonden zijn (artikel 20 van de Wet):
  • rechten van deelneming in Belgische of buitenlandse Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (‘ICBE’)
  • maar eveneens (rechtstreeks) in roerende waarden en financiële activa die liquide zijn en die door ICBE’s geïnvesteerd kunnen worden in een Belgische niet-professionele ICBE.

2. Winstdeling 

De artikelen 47 en volgende van de Wet nemen de reeds bestaande regels inzake winstdeling deels over en hebben essentieel tot doel om meer transparantie met betrekking tot deze winstdeling te creëren.

Er mag alleen verwezen worden naar het bestaan van een winstdeling als er een wettelijke of conventionele verplichting bestaat om deze toe te kennen (vanaf het ogenblik waarop is voldaan aan bepaalde voorwaarden, die door de verzekeringnemer gekend moeten zijn).

Als de winstdeling afhankelijk is van een discretionaire beslissing van de verzekeraar, mag er in geen enkele reclamecommunicatie worden verwezen naar de prestaties in het verleden of naar vooruitzichten voor de toekomst.

De verzekeraars moeten een winstdelingsplan opstellen dat vóór de sluiting van de overeenkomst ter beschikking moet worden gesteld van de kandidaat-verzekeringnemers en ten minste volgende elementen moet bevatten:

 • de wijze waarop de totale uitkeerbare winst wordt berekend en de wijze waarop wordt bepaald of en hoeveel van deze uitkeerbare winst uit hoofde van de winstdeling zal worden toegewezen aan de verzekeringnemers;
 • de criteria en voorwaarden op basis waarvan de winstdeling zal worden toegekend aan de afzonderlijke overeenkomsten.

Bovenstaande regels inzake winstverdeling zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarvan het risico dan wel de verbintenis in België is gelegen.