''DNB: BOVAG-garantie toch geen verzekering'', zo luidde de kop van een artikel in Het Financieele Dagblad van 6 februari 2019. Dit terwijl diezelfde krant in september 2017 nog berichtte dat De Nederlandsche Bank (DNB) een streep had gehaald door het voortbestaan van de welbekende BOVAG-garantie in haar huidige vorm. Hoe moeten deze tegenstrijdige nieuwsberichten worden geduid?

De BOVAG-garantie geeft kopers van een occassion tot zes maanden na aankoop recht op een kosteloos herstel als er zich gebreken aan het voertuig voordoen die op het moment van de koop niet zichtbaar waren.

In de zomer van 2017 ontstond verwarring over de juridische kwalificatie van de BOVAG-garantie. Zonder daar ruchtbaarheid aan te geven plaatste DNB een factsheet over de uitleg van verzekeringen in relatie tot garanties op haar website. Deze factsheet leek te suggereren dat de BOVAG-garantie als een verzekering diende te worden aangemerkt, hetgeen zorgde voor de nodige beroering in de automotive sector en zelfs leidde tot Kamervragen. Veel BOVAG-bedrijven en -garages leken in de ogen van DNB plotsklaps in overtreding doordat ze niet beschikten over een vergunning voor het aanbieden van dan wel het bemiddelen in verzekeringen. Het voortbestaan van de BOVAG-garantie kwam hiermee op het spel te staan.

Inmiddels heeft DNB de betreffende factsheet aangepast, niet in de laatste plaats na de nodige overleggen met de betrokken partijen. Op basis van de gewijzigde factsheet dient de BOVAG-garantie niet noodzakelijkerwijs als een verzekering te worden aangemerkt. Daar waar in de eerdere factsheet per definitie sprake was van een verzekering indien een garantie voldoet aan de cumulatieve voorwaarden zoals genoemd in de wettelijke definitie van een (schade)verzekering (zie artt. 7:925 jo. 7:944 BW), biedt de aangepaste factsheet meer beoordelingsruimte. DNB neemt bij haar beoordeling of een garantie als een verzekering kwalificeert onder meer als uitgangspunt of de garantie naar maatschappelijke opvattingen als schadeverzekering dient te worden aangemerkt.

Een beoordeling die voor de BOVAG-garantie goed lijkt uit te pakken. De BOVAG adviseert de bij haar aangesloten BOVAG-bedrijven en -garages dan ook om de BOVAG-garantie in haar oorspronkelijke vorm te blijven aanbieden, vooralsnog dus zonder vergunning.