Volgens het laatst beschikbaar ontwerp van het nieuw koninklijk besluit voor de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren (op 29 maart 2017) zou de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten in werking treden op 30 juni 2017 (minstens voor wat betreft opdrachten in de klassieke sectoren).

De inwerkingtreding zal echter uitgesteld worden voor de volgende bepalingen, die betrekking hebben op:

  • de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, die in principe verplicht aan de hand van elektronische middelen zal moeten gebeuren (art. 14, §1, al. 1 van de wet);
  • de toegang tot de opdrachtdocumenten met elektronische middelen vanaf de datum van bekendmaking van de aankondiging van een opdracht (art. 64, §1, al. 1, van de wet);
  • het elektronisch gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (art. 73, §2 van de wet).

Deze drie artikels zullen pas in werking treden op:

  • 30 juni 2017 voor de koopcentrales en voor opdrachten die beroep doen op dynamische aankoopsystemen, elektronische veilingen of elektronische catalogi (dus geen overgangsbepalingen voor aankoopcentrales);
  • 18 oktober 2018 voor de andere opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking;
  • 1 januari 2020 voor de andere opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Gelet op het voorgaande kunnen we al opmerken dat de aankoopcentrales niet genieten van de overgangsbepalingen en dat het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (papieren versie) wel meteen in werking zal treden op 30 juni 2017 (enkel het elektronisch gebruik ervan zal vertraagd worden).