Nederlandse sociale-verhuurwetgeving niet in strijd met 1 EP

Is de Nederlandse wet- en regelgeving inzake de verhuur van woningen in de sociale sector in strijd met art. 1 Eerste Protocol van het EVRM? Aan de hand van een analyse van EHRM-rechtspraak concludeert de HR dat deze rechtspraak geen steun biedt voor de opvatting dat de Nederlandse wetgever in algemene zin geen fair balance heeft getroffen tussen de nagestreefde doelen en de belangen van de particuliere verhuurders. Wel kan de Nederlandse regelgeving meebrengen dat individuele verhuurders worden geconfronteerd met een 'individual and excessive burden'.

ECLI:NL:HR:2018:110

Civiel

Aansprakelijkheidserkenning verzekeraar blokkeert beroep verjaring door verzekerde Na rechtsgeldige erkenning door de verzekeraar van de aansprakelijkheid voor schade van de verzekerde werkgever, is verzekeraar met de benadeelde in onderhandelingen getreden over de schadeafwikkeling. In zo’n geval mag – behoudens bijvoorbeeld andersluidende mededelingen van de verzekeraar of de verzekerde – de benadeelde erop vertrouwen dat de verzekeraar bij de schadeafwikkeling de verzekerde vertegenwoordigt. Voor een eventuele erkenning door de verzekeraar (namens de verzekerde) als grond voor stuiting van de lopende verjaring ex art. 3:318 BW, is voldoende de erkenning dat de werknemer aanspraak heeft op een hogere schadevergoeding dan reeds (zonder voorbehoud) is betaald.

ECLI:NL:HR:2018:108

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update