Szanowni Pastwo,

od 1 stycznia br. po raz pierwszy mona uzyska certyfikat zgodnoci wprowadzonych zasad i procedur zwizanych z zapobieganiem korupcji. Zapewnia to nowa, certyfikowana norma ISO 37001. Wdroenie procedur wewntrznych zgodnie z norm ISO 37001 nie tylko umoliwi podniesienie wiadomoci wszystkich pracownikw w obszarze przeciwdzialania korupcji, ale take pokae innym organizacjom, klientom i kontrahentom, e dana firma stosuje wysokie standardy compliance. Posiadanie systemu przeciwdzialania korupcji zgodnego z wymaganiami ISO, tworzy niezbdne ramy bezpieczestwa dla kierownictwa organizacji oraz stanowi dowd, e organizacja podjla wysilek w zakresie przeciwdzialania moliwoci wystpienia zjawisk korupcyjnych w jej strukturach. Moe to mie due znaczenie w kontekcie udzialu w przetargach publicznych, czy te w przypadku ewentualnego postpowania na gruncie ustawy o odpowiedzialnoci podmiotw zbiorowych (tj. przedsibiorstw i innych organizacji), w ktrym wykazanie naleytej starannoci organizacji w zakresie zapobiegania wystpowaniu zjawisk korupcyjnych moe przesdzi o unikniciu odpowiedzialnoci.

Norma ISO 37001:2016, podlega certyfikacji, dziki czemu organizacja moe potwierdzi, e wdroyla uznane midzynarodowo dobre praktyki kontroli antykorupcyjnej.

Unikatow zalet normy jest to, e moe ona zosta wdroona w kadej organizacji zarwno w przedsibiorstwach, jak i instytucjach publicznych, take jako element ju istniejcego systemu zarzdzania ryzykiem. Antykorupcyjna norma ISO 37001:2016 jest pierwsz tego typu regulacj na wiecie, ktra jest:

uniwersalna dla kadej organizacji, niezalenie od jej: wielkoci dla malych, rednich i bardzo duych, rodzaju dzialalnoci dla sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit, formy prawnej dla splek, przedsibiorstw pastwowych, zwizkw, organizacji, itp.,

globalna dla wszystkich organizacji na wiecie.

PODSUMOWANIE

Niewtpliwie z punktu widzenia kadej organizacji zarwno prywatnej jak i publicznej taszym rozwizaniem jest zapobiega i przeciwdziala ni naprawia pniej negatywne skutki wystpienia zjawiska korupcji.

Wprowadzenie rozwiza okrelonych przez norm ISO 37001 bdzie wic szans na wzmocnienie istniejcych rozwiza w zakresie compliance oraz uwiarygodnienie Pastwa organizacji w relacjach z innymi podmiotami.

Kancelaria DZP posiada szerokie dowiadczenie w zakresie wdraania rozwiza compliance w organizacjach - m.in. w oparciu o standardy okrelone w normach ISO, w tym dot. systemw przeciwdzialania korupcji (ISO 37001:2016).

Na naszym nowym DZP Compliance Blog (https://blog.dzp.pl/compliance/) bdziemy informowa o wszelkich sprawach zwizanych m.in. z systemami compliance oraz przeciwdzialania korupcji i naduyciom.