Op 15 september 2003 is een wetsvoorstel ingediend tot het stellen van regels betreffende warmtelevering aan kleinverbruikers (Warmtewet). De Eerste Kamer heeft het gewijzigd voorstel van wet op 11 juni 2013 aangenomen. De Minister van Economische Zaken heeft aangekondigd dat inwerkingtreding van de Warmtewet op 1 januari 2014 - meer dan 10 jaar na indiening van het wetsvoorstel – is voorzien.

Het doel van de Warmtewet is kort gezegd het beschermen van kleinverbruikers die van warmtelevering afhankelijk zijn. Warmteleveranciers hebben een natuurlijke monopoliepositie omdat er doorgaans één leverancier per warmtenet is en het recht voor kleinverbruikers op een gasaansluiting vervalt in gebieden waar zich een warmtenet bevindt, of gaat bevinden.

De Warmtewet introduceert onder meer een vergunningsplicht voor warmtelevering aan kleinverbruikers. Daarnaast zullen leveranciers gebonden zijn aan een door de ACM jaarlijks vast te stellen maximumprijs voor de levering van warmte. Deze prijs is gebaseerd op het reeds in de markt gangbare principe dat de integrale kosten die een kleinverbruiker moet maken voor het verkrijgen van warmte via een warmtenet niet meer mogen zijn dan die voor dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas als energiebron (het "Niet Meer Dan Anders-principe").

Tevens gaat de ACM toezicht houden op de rendementen van warmteleveranciers in de warmteleveringsmarkt. Indien na de eerste periode van toezicht van twee jaar blijkt dat onredelijke rendementen behaald worden, zal de ACM de bevoegdheid kunnen krijgen prijsverlaging van individuele warmteleveranciers af te dwingen. Onbekend is nog hoe de ACM "redelijke rendementen" zal gaan definiëren en hoe deze rendementen berekend zullen worden.

Tot slot introduceert de Warmtewet (i) een noodprocedure, vergelijkbaar met die uit de Gas- en Elektriciteitswet, omwille van leveringszekerheid van warmte, (ii) een verplichting voor de warmteleverancier om aan bepaalde kwalitatieve eisen te voldoen en (iii) de ACM als onafhankelijk toezichthouder van de warmteleveringsmarkt.

Meer informatie over de nieuwe Warmtewet is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Alle kamerstukken van de Warmtewet zijn hier te vinden.