In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Richtsnoeren

Persberichten

Overige publicaties

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met geannoteerde agenda van de Milieuraad op 16 december 2015, 23 november 2015 (TK 2015-2015, 21 501-08, nr. 594)

Wet windenergie op zee; brief van de Minister van EZ over uitstel oplevering onderzoek naar regionale effecten windparken op zee, 23 november 2015 (TK 2015-2015, 34 058, nr. K)

Wet windenergie op zee; brief van de Minister van EZ over uitstel oplevering onderzoek naar regionale effecten windparken op zee, 23 november 2015 (TK 2015-2016, 34 058 nr. 38)

Elektriciteits- en gaswet; voorlopig verslag, 24 november 2015 (EK 2015-2016, 34 199 nr. D)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; verslag schriftelijk overleg over o.m. geannoteerde agenda Energieraad op 26 november 2015, 25 november 2015 (TK 2015-2015, 21 501-33, nr. 567)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Staatssecretaris van EZ met zijn reactie op rapport ‘Living Blue Planet Report’ van het Wereld Natuur Fonds, 25 november 2015 (TK 2015-2016, 30 196, nr. 368)

Mijnbouw; brief van de Minister van EZ met zijn reactie op motie van het Kamerlid Agnes Mulder c.s. over opschorten frackingswerkzaamheden, 27 november 2015 (TK 2015-2015, 32 849, nr. 41)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Koninklijke boodschap, 30 november 2015 (TK 2015-2016, 34 348, nr. 1)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Voorstel van wet, 30 november 2015 (TK 2015-2016, 34 348, nr. 2)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Memorie van toelichting, 30 november 2015 (TK 2015-2016, 34 348, nr. 3)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Advies en nader rapport, 30 november 2015 (TK 2015-2016, 34 348, nr. 4)

Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving; brief van de Staatssecretaris van IenM over voorgenomen intrekking Besluit rendementseisen cv-ketels, 1 december 2015 (TK 2015-2016, 29 383, nr. 250)

Schoon en zuinig; brief van de Staatssecretaris van IenM over ontwikkelingen t.a.v. softwarefraude Volkswagen, 1 december 2015 (TK 2015-2016, 31 209, nr. 176)

Hulp, handel en investeringen; brief van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met beleidsreactie op IOB-evaluatie beleidsdoorlichting Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie, 1 december 2015 (TK 2015-2016, 33 625, nr. 191)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over stopzetten subsidie als elektriciteitsprijs negatief is, 2 december 2015 (TK 2015-2016, 31 239, nr. 207)

Mijnbouw; brief van de Minister van EZ over versterking onafhankelijkheid van Staatstoezicht op de Mijnen, 2 december 2015 (TK 2015-2016, 32 849, nr. 42)

Kamervragen

Publicaties Staatsblad

Regelingen

Overige Staatscourant publicaties

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Speech by Günther Oettinger: Speech at European Digital Jobs Fair, Madrid, 20 November 2015

Persberichten

EU – Wetgeving

(Uitvoerings)verordeningen Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2250 van de Commissie van 26 november 2015 ter bevestiging of wijziging van de gemiddelde specifieke CO2-emissies en specifieke emissiedoelstellingen voor fabrikanten van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen voor het kalenderjaar 2014 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 8346) (Pb. 4 december 2015, L318/39)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2251 van de Commissie van 26 november 2015 ter bevestiging of wijziging van de gemiddelde specifieke CO2-emissies en specifieke emissiedoelstellingen voor fabrikanten van personenauto’s voor het kalenderjaar 2014 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 8348) (Pb. 4 december 2015, L318/53)

Overig

Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties (Pb. 28 november 2015, L 313/1)

Oproepen tot het indienen van voorstellen en daarmee samenhangende activiteiten in verband met de werkprogramma’s voor 2016-2017 in het kader van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en in het kader van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van Horizon 2020 (Pb. 1 december 2015, C399/2)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

Overig

EU – CEER & ERGEG

Duitsland

Bundesnetzagentur