In mei 2015 is de maximale bestuurlijke boete op grond van de Warenwet verhoogd van EUR 4.500 naar EUR 820.000. Ook is toen voorzien in de mogelijkheid om omzet gerelateerde boetes in te stellen.

Op 22 maart 2016 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een gewijzigd ontwerp voor de wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten aan de Tweede Kamer gezonden, die het mogelijk maakt omzet gerelateerde boetes op te leggen aan ‘grote bedrijven’ (met een omzet van meer dan EUR 10 miljoen). De hoogte van de boete is vastgelegd op 1% van de omzet.

Deze boetes kunnen door de NVWA worden gegeven voor overtredingen (met opzet of grove schuld) van regels die zien op de eerlijkheid van handel, de goede voorlichting en voedselveiligheid. Een ernstig gebrek aan voorzorgsmaatregelen valt ook onder grove schuld blijkens de toelichting van de Minister. Daaronder valt ook het niet voldoen aan een schriftelijke waarschuwing!

Het gevolg in de praktijk zal zijn dat voor overtredingen die met grove schuld of opzet zijn begaan een boete van maximaal EUR 820.000 (het maximum onder de Warenwet) kan worden opgelegd voor bepaalde overtredingen uit de Warenwet en bijvoorbeeld de volgende (illustratieve) voorbeelden: i) het niet opnemen van de Nederlandse taal op het etiket, ii) het ten oprechte opnemen van het ‘Vinkje’ of iii) overtreding van de Warenwetbesluiten Vruchtensappen 2012 en Bijzondere voeding.

Indien het ontwerpbesluit door de Tweede Kamer wordt aangenomen zal deze regeling gelden voor overtredingen die na 1 mei 2016 zijn begaan. Grote levensmiddelenbedrijven kunnen nadien met fors hogere boetes worden geconfronteerd. Het is dus van belang de naleving van voorschriften uit de relevante wetgeving goed te monitoren en eventueel te ontvangen schriftelijke waarschuwingen of (lage) bestuurlijke boetes aan te vechten om te voorkomen dat bij een (volgende) boete wordt gerelateerd aan de omzet.