In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 24 september 2014, Liander N.V / 1. ACM, 2. Ho-Wo-123 V.O.F. (zaak AWB 13/800, ECLI:NL:CBB:2014:370)

(art. 6.3.1 aanhef en onder b iii Netcode Compensatieregeling; compensatie i.v.m. onderbreking van transportdienst als gevolg van storing in het net; aansluiting maakt voor toepassing compensatieregeling deel uit van het net)

Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2014, de Staat der Nederlanden / 1. Essent N.V., 2. Essent Nederland B.V. (zaak 10/03851, ECLI:NL:PHR:2014:1801)

(prejudiciële vragen; art, 63 VWEU, belemmeringen van het vrije kapitaalverkeer voor netbeheerders en buitenlandse investeerders)

Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2014, de Staat der Nederlanden / Eneco Holding N.V. (zaak 10/03852, ECLI:NL:PHR:2014:1802)

(prejudiciële vragen; art, 63 VWEU, belemmeringen van het vrije kapitaalverkeer voor netbeheerders en buitenlandse investeerders)

Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2014, de Staat der Nederlanden / Delta N.V. (zaak 10/03853, ECLI:NL:PHR:2014:1803)

(prejudiciële vragen; art, 63 VWEU; belemmeringen van het vrije kapitaalverkeer voor netbeheerders en buitenlandse investeerders)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 13.0854.52 en 12.0284.66 – Besluit ACM codewijziging International Grid Control Cooperation (IGCC), 23 september 2014

Persberichten

Administratie regionale netbeheerders moet duidelijker, 29 september 2014

Nederland houdt voortaan samen met omliggende landen het elektriciteitsnet in evenwicht, 8 oktober 2014

Speeches

Speech van Anita Vegter ter gelegenheid van UNCTAD’s ronde tafeldiscussie over ‘The benefits of Competition Policy for Consumers’, 15 augustus 2014

Overige publicaties

Brief van de Minister van Economische Zaken aan ACM over de Warmtewet, 1 oktober 2014

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Stimulering duurzame energieproductie; verslag schriftelijk overleg over het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, 24 september 2014

(TK 2014-2015, 31 239, nr. 178)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ ter aanbieding geannoteerde agenda van de informele energieraad op 6 oktober 2014, 26 september 2014

(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 503)

Structuurvisie Windenergie op Zee; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van de routekaart met de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee en de Haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12 nautische mijlszone, 26 september 2014

(EK en TK 2014-2015, 33 561, nrs. A en 11 herdruk)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; brief van de Minister van EZ en de Staatssecretaris van IenM over de gevolgen voor Nederland bij implementatie van de Europese klimaat- en energiedoelen voor 2030, 26 september 2014

(TK 2014-2015, 33 858, nr. 28)

Mijnbouw; brief van de Staatssecretaris van EZ over de vergunningverlening voor het winnen van zout onder de Waddenzee, 29 september 2014

(TK 2014-2015, 32 849, nr. 34)

Wijziging van o.m. de Mijnbouwwet i.v.m. implementatie richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten; voorstel van wet, 29 september 2014

(TK 2014-2015, 34 041, nr. 2)

Wijziging van o.m. de Mijnbouwwet i.v.m. implementatie richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten; Memorie van Toelichting, 29 september 2014

(TK 2014-2015, 34 041, nr. 3)

Wijziging van o.m. de Mijnbouwwet i.v.m. implementatie richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten; advies en nader rapport RvS, 29 september 2014

(TK 2014-2015, 33 041, nr. 4)

Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet i.v.m. implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie; nader voorlopig verslag, 30 september 2014

(EK 2014-2015, 33 913, nr. C)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM bij aanbieding van de geannoteerde Agenda van de Milieuraad op 28 oktober 2014, over de EU-brede inzet voor de klimaatconferentie in Lima, 1 oktober 2014

(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 527)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van Wonen en Rijksdienst met reactie op de studie ‘Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050′ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 1 oktober 2014

(TK 2014-2015, 30 196, nr. 256)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Madlener aan de Minister van IenM over het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt windturbines te plaatsen (ingezonden 26 augustus 2014); antwoord van de Minister van IenM, mede namens de Minister van EZ, 17 september 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 12)

Vragen van de Kamerleden Vos en Vos aan de Minister van EZ over hoge vastrechtkosten in de energiesector (ingezonden 28 augustus 2014); antwoord van de Minister van EZ, 23 september 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 66)

Vragen van het Kamerlid Vos aan de Minister van EZ over het bericht «Stroom IJsland is sterk vervuild» (ingezonden 29 augustus 2014); antwoord van de Minister van EZ, 25 september 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 93)

Vragen van de Kamerleden Van Hijum en Mulder (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van EZ over de besteding van de opbrengsten (euro 664 miljoen) van de veilingen van grenscapaciteit op het elektriciteitsnet (ingezonden 7 augustus 2014); antwoord van de Minister van EZ, 8 oktober 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 192)

Vragen van de Kamerleden Van Laar en Bosman aan de Ministers van BZK en van EZ over duurzame energie in Caribisch Nederland (ingezonden 11 september 2014); antwoord van de Minister van EZ en van BZK, 9 oktober 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 213)

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving handleiding vergunningverleningsproces voor projecten van gemeenschappelijk belang voor trans-Europese energie-infrastructuur

(Staatscourant 26 september 2014, nr. 26820)

Kennisgeving wijziging Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014 (vervallen van de categorie windenergie op zee)

(Staatscourant 29 september 2014, nr. 27266)

Kennisgeving Wijziging Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen

(Staatscourant 3 oktober 2014, nr. 28357)

Kennisgeving besluit Richtsnoeren Indiening codevoorstel; ACM

(Staatscourant 3 oktober, 28360)

Kennisgeving besluit tot vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998

(Staatscourant 7 oktober 2014, nr. 27590)

Publicaties Staatsblad

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt en van de eisen voor thermische isolatie

(Staatsblad 26 september 2014, nr. 342)

Overige Staatscourant publicaties

Wijziging Subsidieregeling nationale EZ-subsidies i.v.m. voorwaarden programma Risico’s dekken voor aardwarmte

(Staatscourant 1 oktober 2014, nr. 27811)

Richtsnoeren Indiening codevoorstel

(Staatscourant, 3 oktober 2014, nr. 28360)

Persberichten

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Kabinet kiest locaties windenergie op zee, 26 september 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Nieuwe succesverhalen in WKO-tool, 26 september 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Zonne-energie en historisch erfgoed: do’s & don’ts, 2 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Garantieregeling aardwarmte opengesteld, 2 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Nederlandse markt biogrondstoffen verrassend sterk, 3 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Slim energie besparen in de industrie, 3 oktober 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Stand van zaken SDE+ op 25 september 2014, 6 oktober 2014

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Arresten

Zaak C-152/13, Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Münster, 10 september 2014

(prejudiciële verwijzing; Richtlijn 2003/96/EG; heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit)

Zaak C-426/12, X / Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst, 2 oktober 2014

(prejudiciële verwijzing, Richtlijn 2003/96/EG; heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit; art. 2 lid 4 sub b; begrip “duaal gebruik van energieproducten”)

EU – Commissie

Persberichten

Gas talks: Oettinger proposed supply agreement for coming winter, 26 September 2014

September infringements package, 29 September 2014

Joint Press Statement by the EU, Russia and Ukraine on the trilateral negotiations, 3 October 2014

Europe gears up to make fusion energy a reality, 9 October 2014

Monthly and cumulated Crude Oil Imports (volumes and prices) by reporting country and country of origin, 9 October 2014

Overig

EU – Wetgeving

Besluiten

Uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2014 waarbij Italië wordt gemachtigd om in bepaalde geografische gebieden een verlaagd belastingtarief toe te passen op gasolie en lpg voor verwarmingsdoeleinden in overeenstemming met artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG

(Pb 7 oktober 2014, L 291/16)

Overig

(Pb 3 oktober 2014, C 348/78)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Overig

ACER Opinion no. 17 on the ENTSO-E Incidents Classification Scale – Methodology 2014, 1 October 2014

EU – CEER & ERGEG

CEER Position on the European Commission Communication: European Energy Security Strategy [COM(2014)330], 3 October 2014