De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 4 februari 2019, in een brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegelicht hoe zij in 2019 de implementatie van e-health in de zorg wil stimuleren.

Volgens de NZa zou de implementatie en de opschaling van bewezen goede e-health te langzaam gaan en zou een bredere versnelling nodig zijn in het belang van de patiënt. De NZa maakt daarbij een verwijzing naar het rapport van de Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), waarin een nieuwe organisatie van de zorg wordt beschreven. Een van de doelen van JZOJP is het vervangen van bepaalde vormen van zorg door e-health. Met deze brief licht de NZa toe hoe zij een bijdrage zal leveren aan dit doel.

Allereerst zal de NZa in gesprek gaan met veldpartijen over het meer stimulerend vormgeven van de bekostiging van e-health in de langdurige zorg. Verder wil de NZa goede voorbeelden van samenwerkingen waarbij digitalisering een voorname rol speelt, onder de aandacht brengen en het opschalen stimuleren.

Daarnaast bevat de brief een aantal concrete onderwerpen waar de NZa komend jaar aandacht aan zal besteden. Het gaat daarbij onder meer om het volgende:

  • De NZa heeft de ambitie om de bestaande prestatiebeschrijvingen voor zorg “e-healthproof” te maken. Hiertoe zal zij onderzoeken welke regels aangepast zullen moeten worden om het implementeren en opschalen van thuiszorgtechnologie te stimuleren. Dit kan zowel door het minder strikt maken van bestaande prestatiebeschrijvingen als het toevoegen van nieuwe prestatiebeschrijvingen.
  • Verder zal de NZa e-health en innovatie als nieuw terugkerend thema opnemen in haar periodieke gesprekken met zorgverzekeraars en zorgkantoren.
  • Ten derde zal de NZa inzetten op het stimuleren van het gebruik van innovatieve contractmodellen, zoals gebundelde betaling. Om dit te bereiken werkt de NZa samen met veldpartijen aan het opzetten van een kennisbank, dat ontwerpcriteria voor deze modellen beschikbaar stelt. Bij gebundelde betaling spreken verzekeraar en zorgaanbieder een vast bedrag af per patiënt in samenhang met een specifieke zorgvraag. Hierdoor ontstaat meer stimulans om het zorgproces anders in te richten en reguliere zorg te vervangen door e-health.
  • Tot slot hecht de NZa een grote waarde aan betrouwbare en betaalbare ICT-infrastructuur. Doordat zorgaanbieders een relatief zwakke positie hebben, ten opzichte van grote ICT-leveranciers is het lastig om gebruikerswensen gerealiseerd te krijgen. De NZa wil dan ook de komende tijd de ontwikkelingen monitoren en zou graag zien dat zorgaanbieders samenwerken in de inkoop van ICT. Dit zou tot een betere waarborging van de goede kwaliteit van zorg leiden.