Op 11 november 2016 heeft de Ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van Minister Asscher om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die verschuldigd is na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Veel werkgevers laten op dit moment de arbeidsovereenkomst na de periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid (het moment waarop het opzegverbod bij ziekte eindigt) in stand om te voorkomen dat zij bij een opzegging van de arbeidsovereenkomst de transitievergoeding verschuldigd is. Rechtspraak laat zien dat dit zogenoemde ‘slapende-dienstverband’ is toegestaan, mits het in stand laten van de arbeidsovereenkomst niet enkel is ingegeven om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen. Andere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het zicht houden op de re-integratie, zijn vereist.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding Minister Asscher was in het verleden de mening toegedaan dat werkgevers die een arbeidsovereenkomst slapend in stand laten ‘onfatsoenlijk handelen’. Hij lijkt hier nu enigszins op terug te komen. Op grond van het wetsvoorstel houden werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn recht op een transitievergoeding, maar wordt de werkgever bij de betaling daarvan (deels) gecompenseerd uit het algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een hogere uniforme Awf-premie tegenover. De transitievergoeding zal niet in alle gevallen volledig worden gecompenseerd.

Hoogte compensatie De hoogte van de te compenseren vergoeding is beperkt tot het bedrag van de transitievergoeding zoals die geldt op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting na 2 jaar ziekte afloopt (de periode van een loonsanctie telt niet mee voor de compensatie, maar wel voor de hoogte van de transitievergoeding). Daarnaast geldt dat de compensatie niet meer is dan het bedrag aan loon dat gedurende de ziekte aan de werknemer is betaald.

Het is van belang om – als het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt – niet te lang te wachten met het opzeggen van de arbeidsovereenkomst na afloop van de loondoorbetalingsverplichting. Anders loopt de transitievergoeding op en wordt het meerdere van de transitievergoeding na het moment van het einde van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte niet gecompenseerd.

Het is de bedoeling dat de compensatie met terugwerkende kracht ingaat per 1 juli 2015 (het moment van inwerkingtreding van de transitievergoeding). De compensatieregeling geldt zowel voor opzegging van de arbeidsovereenkomst via het UWV als voor een beëindiging via een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst moet dan wel duidelijk zijn overeengekomen dat de werknemer wegens ziekte niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten.

De stand van zaken is op dit moment dat Minister Asscher het wetsvoorstel op 11 november 2016 in de Ministerraad heeft besproken. De Ministerraad heeft met het wetsvoorstel ingestemd. Het wetsvoorstel ligt thans voor advies bij de Raad van State. Nadat zij hierover heeft geadviseerd wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. Zodra het wetsvoorstel daadwerkelijk bij de Tweede Kamer wordt ingediend, wordt de inhoud ervan gepubliceerd. De wet zal naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2018 in werking treden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.