Den 1 september öppnar dörrarna till Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.  Dessa domstolar kommer att handlägga immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden såsom överprövning av Patent- och Registreringsverkets beslut i registrerings- och invändningsärenden, mål om intrång i patent, varumärke, mönsterskydd och upphovsrätt, mål enligt marknadsföringslagen etc. Dessa mål och ärenden hanteras idag vid Patentbesvärsrätten, Marknadsdomstolen eller olika tingsrätter. Stockholms tingsrätt kommer att vara Patent- och marknadsdomstol och Svea hovrätt kommer att vara Patent- och marknadsöverdomstol.

Genom att centralisera handläggningen av dessa mål och ärenden till de två domstolarna kommer domstolarna att ges en större möjlighet till specialisering. Målet med reformen är att öka kvaliteten på handläggningen och domsluten, förenkla för parterna och korta handläggningstiderna.

Som huvudregel kommer de nya domstolarna att ta över de mål och ärenden som nu ligger vid Patentbesvärsrätten, Marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt samt Svea hovrätt. Mål och ärenden vid annan allmän domstol eller allmän förvaltningsrätt kommer att handläggas enligt de äldre bestämmelserna.

Valea välkomnar denna reform och tror att den kommer att resultera i en större rättsäkerhet för näringslivsaktörer i Sverige och en förbättrad infrastruktur för innovation, varumärken och andra immateriella skapelser. Tillsammans med den nya Europeiska patentdomstolen som kommer att inrättas i Stockholm stärker de två nya Patent- och marknadsdomstolarna möjligheten för rättighetsinnehavaren att hävda sina rättigheter i Sverige.