Overview

Op 10 april 2018 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk moet maken.

Contents

Aandelen aan toonder kunnen volgens de internationale organisatie Financial Action Task Force (FATF) worden gebruikt voor witwassen, omkoping, het financieren van terroristische activiteiten en het ontduiken van belasting. Onder andere de FATF heeft Nederland herhaaldelijk aanbevolen houders van aandelen aan toonder te identificeren (of tot afschaffing van toonderaandelen over te gaan).

Bij beurs-NV's kunnen sinds 2011 aandelen uitsluitend nog in de vorm van een tegoed op een effectenrekening - dus volledig giraal - worden beheerd door een intermediair zoals een bank of een beleggingsonderneming of een centraal instituut (Euroclear). Beurs-NV’s mogen aandelen aan toonder uitsluitend uitgeven in de vorm van een verzamelbewijs (global note).

Het op 10 april 2018 ingediende wetsvoorstel regelt dat ook alle aandelen aan toonder in niet-beursgenoteerde NVs die worden uitgegeven na inwerkingtreding van deze wet alleen nog via een verzamelbewijs (gehouden door een intermediair) in bewaring kunnen worden gegeven. Dit betekent dat houders van effecten na inwerkingtreding van de wet altijd identificeerbaar zullen zijn via hun effectenrekening. In het verlengde van deze identificatie van aandeelhouders wordt voorgesteld om de uitgifte van certificaten van aandelen aan toonder te verbieden.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel een regeling voor bestaande aandelen aan toonder die niet giraal worden verhandeld. De NV moet deze aandelen via een statutenwijziging voor 1 januari 2020 hebben omgezet in aandelen op naam. Wanneer de statuten op deze datum niet gewijzigd zijn, vindt een omzetting van rechtswege plaats. Vervolgens kunnen houders van aandelen aan toonder hun toonderstukken tot 1 januari 2021 inleveren bij de vennootschap.

Voor de BES-eilanden van ons Koninkrijk wordt voorgesteld om de aandelen aan toonder af te schaffen, vanwege het ontbreken van een regeling voor girale levering.

Klik hier voor het voorstel van wet en de memorie van toelichting.