In het Belgisch Staatsblad verscheen op, 30/11/18 de aankondiging van het openbaar onderzoek voor de geluidsactieplannen voor de periode 2019-2023. Op 16 november 2018 nam de Vlaamse Regering kennis van de ontwerpen van geluidsactieplannen voor de periode 2019-2023 voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, de luchthaven Brussel-Nationaal en voor de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge. Elk van deze ontwerpen van geluidsactieplannen bevatten o.a. volgende informatie:

  • een algemene beschrijving van de agglomeraties, de belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, de luchthaven Brussel-Nationaal en andere lawaaibronnen waar rekening mee gehouden moet worden;
  • eventuele drempelwaarden;
  • een samenvatting van de gegevens uit de strategische geluidsbelastingkaarten;
  • een beoordeling van het aantal mensen dat blootgesteld is aan het lawaai, een overzicht van de problemen en situaties die opgelost of verbeterd moeten worden;
  • bestaande maatregelen en projecten in voorbereiding;
  • maatregelen die de bevoegde instanties tijdens de eerstvolgende 5 jaren voornemens zijn te nemen (inclusief acties voor stiltegebieden);
  • de langetermijnstrategie;
  • schattingen over de vermindering van het aantal betrokken personen wat betreft hinder, slaapverstoring en geluidsbelasting;

Het departement Omgeving organiseert een raadpleging van het publiek met betrekking tot deze ontwerpen van de geluidsactieplannen. Deze raadpleging van het publiek loopt van 1 december 2018 tot en met 11 januari 2019. Gedurende deze periode kunnen alle ontwerpen van geluidsactieplannen geraadpleegd worden op de website van het Departement Omgeving: www.omgevingvlaanderen.be/openbaaronderzoek-geluidsactieplannen. Daarnaast liggen zij ter inzage bij het Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. De ontwerpen van geluidsactieplannen voor de agglomeraties kunnen eveneens geraadpleegd worden bij de betreffende stadsdiensten van respectievelijk Antwerpen, Gent en Brugge.

Bezwaren of opmerkingen over de ontwerpen van geluidsactieplannen kunnen dus ingediend worden tot en met 11 januari 2019. Hebt u hierover verdere vragen of wil u een bezwaar indienen, contacteer dan de vakgroep Omgevingsrecht.