In het Zomerakkoord voorziet de Federale Regering voor werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers te laten delen in de winst van de onderneming, ook al bezitten zij geen aandelen van die onderneming.

Voor een concrete invulling is het nog even wachten op de wetgevende teksten, maar meer algemeen is het systeem van de winstpremie best aantrekkelijk te noemen omdat:

- De premie buiten de loonnorm valt. Er is dus o.m. geen vakantiegeld te betalen bovenop de premie (wat vergelijkbaar is met de bonus CAO90);

- De betaling ervan niet noodzakelijk moet samengaan met het behalen van een vooropgesteld collectief resultaat (wat wél een vereiste is bij de bonus CAO90);

- Er minder papierwerk is indien u alle werknemers dezelfde premie geeft. Een eenvoudige communicatie volstaat dan (wat niet mogelijk is bij de bonus CAO90). Daarentegen blijft een CAO of een toetredingsakte wél vereist indien u het bedrag van de premie zou diversifiëren;

- De werknemer een belasting van 7% en een (solidariteit)bijdrage van 13,07% is verschuldigd;

- De werkgever uitsluitend vennootschapsbelasting is verschuldigd over de premie (dus geen patronale bijdragen in de sociale zekerheid of een bijzondere bijdrage van 33% zoals dat het geval is bij de bonus CAO90);

- De totale winstdeelname (jaarlijks) tot 30% van de loonmassa mag bedragen. Het bedrag van de premie kan dus (veel) hoger liggen dan de bonus CAO90