Vennootschappen kunnen een opt-in beslissing en de daarop volgende statutenwijziging realiseren via één en dezelfde buitengewone algemene vergadering. Dat is het antwoord van de Minister van Justitie op een parlementaire vraag met betrekking tot de opt-in regeling van het WVV.

Met de opt-in regeling wordt bedoeld dat vennootschappen nu reeds kunnen opteren om onder de toepassing te vallen van het WVV, dat pas vanaf 1 januari 2020 in voege treedt.

De Federatie van het Notariaat stelde reeds in een eerder advies dat er (1) eerst een buitengewone algemene vergadering (en statutenwijziging) nodig is waarbij beslist wordt tot opt-in, vooraleer (2) de statuten gewijzigd kunnen worden (behoudens de dwingende bepalingen).

De beslissing tot opt-in en tot aanpassing van de statuten aan het WVV die daarmee onlosmakelijk is verbonden, moet worden genomen volgens de regels met betrekking tot een statutenwijziging die in het (oude) Wetboek van vennootschappen gelden, vermits het WVV nog niet van toepassing is.

Niets belet dat de buitengewone algemene vergadering beslist dat het besluit tot opt-in ten opzichte van alle aandeelhouders zal gelden vanaf de datum waarop het besluit wordt genomen, op voorwaarde dat dit besluit wordt bekendgemaakt.

In dat geval zou dezelfde algemene vergadering, na de opt-in beslissing, onder een afzonderlijk agendapunt andere statutenwijzigingen kunnen beslissen dan deze die voortvloeien uit de loutere aanpassing van de statuten aan het WVV. Deze beslissing kan worden genomen overeenkomstig de bepalingen van het WVV onder de opschortende voorwaarde dat de beslissing tot opt-in en de aanpassing van de statuten die daarmee verbonden is, wordt bekendgemaakt.

Wat zijn daar de gevolgen van?

  • de onthoudingen in de buitengewone algemene vergadering die tot deze statutenwijzigingen beslist, worden geneutraliseerd;
  • het statutair onbeschikbaar karakter van de eigen vermogensrekening in een BV kan door de algemene vergadering worden opgeheven volgens deze nieuwe regels voor statutenwijzigingen. De effectieve uitkering daarvan mag dan ook slechts gebeuren met inachtneming van de nieuwe regels die voor winstuitkeringen gelden (balans- en liquiditeitstest);
  • het dubbel stemrecht in genoteerde vennootschappen kan met een twee derden meerderheid worden ingevoerd;
  • het voorwerp of het doel van de vennootschap kan worden gewijzigd zonder dat een staat van activa en passiva moet worden opgesteld;
  • ingeval van een vennootschap met meerdere soorten aandelen, vereist de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen een statutenwijziging waarbij de meerderheden binnen elke aandelensoort moeten bereikt worden. Bovendien moet het bestuursorgaan een verslag opmaken waarin de wijzigingen en de gevolgen ervan op de rechten van de bestaande soorten verantwoord worden.

Dergelijke conventionele retroactiviteit van de toepassing van de nieuwe wet is niet voor kritiek vatbaar voor zover de agenda van de buitengewone algemene vergadering duidelijk is.

Gezien (de dwingende bepalingen van) het WVV automatisch van toepassing worden op alle bestaande vennootschappen en verenigingen vanaf 1 januari 2020, zal deze opt-in regeling nog maar enkele maanden van toepassing zijn. Zie hiervoor ons eerder artikel dat u kan lezen door hier te klikken.

Wenst u uw vennootschap aan te passen voor 1 januari 2020, dan zijn wij de geschikte partij om u daarin te informeren en begeleiden.