Click here to view the table.

 1. For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 23,5 pst.
 2. Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten er henholdsvis 51 og 31 pst.
 3. For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.
 4. Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift. Disse satsene foreslås redusert til hhv. 8,1 pst. og 11,3 pst. fra 2015.
 5. For personer som omfattes av skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.
 6. Inkludert 27 pst. selskapsskatt.
 7. Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 87 950 kroner for 2015.
 8. Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
 9. Skattebegrensningsregelen oppheves for uførepensjonister fra 2015.
 10. Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2014-regler.
 11. Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.
 12. Det ble innført 10 pst. startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d i 2014.
 13. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
 14. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.