Marie is HR-Manager bij een bedrijf dat net geen 50 werknemers tewerkstelt en heeft een goed idee : in plaats van 5 nieuwe aanwervingen te doen bij de customer sales afdeling, gaat ze nog even een beroep doen op uitzendkrachten, maar is dit wel een goed plan ?

De wetgever heeft geanticipeerd op zulke spitsvondigheid.   Werken met uitzendkrachten is voor uw drempels bij de sociale verkiezingen nadelig : zo dreigt u als werkgever toch uw drempels te overschrijden. Hierbij vindt u de principes :

  1. Uitzendkrachten / werknemers die langdurige zieken vervangen worden niet meegenomen in de telling ;
  2. Het gemiddeld aantal werknemers om te bepalen of de grens van 50 bereikt wordt, is de som van

i. het aantal werknemers vermenigvuldigd met elke dag dat zij
in dienst zijn/waren in 2015 gedeeld door 365, verhoogd met

ii. het aantal uitzendkrachten vermenigvuldigd met elke dag dat
zij ter beschikking gesteld worden/werden tijdens het laatste
kwartaal van 2015 gedeeld door 92.

Dit wil zeggen dat het voor u als werkgever beter kan zijn om vanaf nu tot eind 2015 met gewone werknemers een arbeidsovereenkomst te sluiten, omdat de door hen gewerkte dagen in 2015 viermaal minder zwaar wegen dan in de hypothese dat zij in het laatste kwartaal van 2015 als uitzendkracht werken:

  1. Een werknemer die in dienst is vanaf 1 oktober 2015 tot het einde van 2015 telt als volgt mee : 92/365 = 0,25 ; terwijl
  2. Een uitzendkracht die gecontracteerd is vanaf 1 oktober 2015 tot het einde van het jaar telt als volgt mee: 92/92 = 1.

We bevelen aan om de vluchtroute van uitzendarbeid niet te gebruiken om sociale verkiezingen te vermijden.