Actualiteit

Bezitters van zonnepanelen zijn de afgelopen tijd opgeschrikt door een aantal verontrustende berichten. Zo wees onderzoek door keuringsinstituut KIWA uit dat een kwart van de in Nederland in gebruik zijnde zonnepanelen niet de hoeveelheid energie levert die door de producent/leverancier is toegezegd. Daarnaast waarschuwde de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit voor brandgevaarlijke zonnepanelen van het merk Scheuten Solar. Betekent dit nu voor de consument de welbekende “kat in de zak” of toch niet?

Non-conformiteit

Naast mogelijke idealistische motieven, speelden waarschijnlijk ook de financiële voordelen van het gebruik van zonnepanelen een belangrijke rol voor de aanschaf van de zonnepanelen. De belofte dat de investering binnen 5 tot 10 jaar tijd is terugverdiend is immers aanlokkelijk. Maar wat nu indien het rendement in werkelijkheid aanzienlijk lager uitvalt of wanneer blijkt dat de geleverde panelen gebreken vertonen, zoals nu het geval is bij bepaalde zonnepanelen van Scheuten Solar? In dat geval is er een aantal juridische acties die de consument kan ondernemen.

In Nederland geldt dat gemaakte afspraken en gedane toezeggingen (in beginsel) moeten worden nagekomen. Indien met een zonnepaneel niet de toegezegde rendementen worden behaald of het paneel onveilig blijkt te zijn is er doorgaans sprake van non-conformiteit. De koper dient dan (op straffe van verval van dit recht) in de eerste plaats de verkoper zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek, de zogenaamde klachtplicht. De koper kan de verkoper vervolgens verzoeken om herstel van de afgeleverde zaak dan wel vervanging hiervan. Hij kan echter ook kiezen voor vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van de non-conformiteit. Deze schade zou bijvoorbeeld kunnen zien op het misgelopen rendement. Een dergelijke claim zal met name succesvol zijn indien de verkoper een garantie heeft afgegeven ten aanzien van het te behalen rendement. Tot slot kan de koper de koopprijs gedeeltelijk terugvorderen in evenredigheid met de mate van afwijking van hetgeen is overeengekomen.

Voornoemde claims op basis van non-conformiteit kunnen worden ingediend bij degene met wie het koopcontract is gesloten. Dit zal in de meeste gevallen de tussenleverancier zijn en dus niet de producent. Let op: het recht tot het indienen van voornoemde vorderingen verjaart twee jaar na de kennisgeving van de klacht aan de verkoper.

Productaansprakelijkheid

Indien de gebrekkige zonnepanelen hebben geleid tot schade veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel dan wel de beschadiging of vernietiging van een andere zaak, spelen de (Europese) regels van productaansprakelijkheid een rol. Stel, de gebrekkige zonnepanelen veroorzaken een dakbrand met aanzienlijke schade tot gevolg. In dat geval kunnen zowel de producent als leverancier hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor deze schade. De consument heeft hier vooral baat bij indien de verkoper geen verhaal lijkt te bieden of wanneer er contractueel diverse aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen die de rechten van de consument trachten te beperken.

Uit het voorgaande volgt dat gedupeerde kopers van zonnepanelen wel degelijk actie kunnen ondernemen op basis van een actie uit non-conformiteit of productaansprakelijkheid. Wellicht een sprankje hoop in donkere dagen?